News / USA

  English/Creole Triage Dictionary

  Source: Translators Without Borders

  a bit everywhere

  enpe tout kote

  a bit here

  enpe la

  about a couple hours ago it was about a nine

  apeprè kèk èdtan de sa li te apeprè nevè

  about hour or two hours later this tightness comes

  apeprè inèdtan oswa de èdtan apre sa sansasyon sere sa a vini

  about how long have these symptoms been going on?

  apeprè depi konbyen tan ou gen sentòm sa yo ?

  about twenty years ago

  apeprè vent an de sa

  about two packs a day

  apeprè de pake pa jou

  about two to five minutes

  apeprè de a senk minit

  about what your friends or family says about your drinking?

  sa zanmi oswa fanmi w di poutèt ou bwè twòp alkòl ?

  actually it does

  an verite li fè l

  had any illnesses recently?

  èske ou te genyen yon maladi dènyèman ?

  a fever?

  lafyèv ?

  a hundred

  yon santèn

  a hundred degrees

  san degre

  a little

  enpe

  a little also there

  enpe la a tou

  all right

  oke

  all right sir

  oke, mesye

  all the time

  tout tan

  all three

  tout twa

  alright

  oke

  alrighty

  oke

  also do you drink alcohol?

  epitou èske ou bwè alkòl ?

  also tell me mary a little bit about your medical history

  epi ba mwen plis detay konsènan tout lòt maladi ou te deja genyen yo, Mary

  and a dry cough

  ak yon tous sèch

  and all chest pain should be treated this way especially with your age

  e tout doulè nan pwatrin ta dwe trete konsa espesyalman akòz de laj ou

  and along with a fever

  e ansanm avèk lafyèv

  and also needs to be checked your cholesterol blood pressure

  e nou dwe kontwòle tou kolestewòl ak tansyon ou

  and we should definitely get you into the hospital

  e sètènman nou dwe mennen ou lopital

  and any of those people

  e nenpòt nan moun sa yo

  and any other medical problems mister jones?

  e ou gen lòt pwoblèm sante toujou, Msye Jones ?

  and are you a smoker of cigarettes tobacco or other substances?

  e èske ou fimen sigarèt tabak oswa lòt sibstans ?

  and are you having a fever now?

  èske ou gen lafyèv koulye a ?

  and are you having any of the following symptoms with your chest pain

  e èske ou gen youn nan sentòm ki annapre yo anmenmtan ou gen doulè nan pwatrin

  and are you having any pain around the following area

  e èkse ou gen doulè bò zòn sa a

  and are you having a runny nose?

  èske nen ou k ap koule ?

  and are you having this chest pain now?

  e èkse ou santi doulè nan pwatrin lan koulye a ?

  and are you on any medicines?

  e èkse w ap pran medikaman ?

  and be as simple as you can okay?

  e pa fè okenn konplikasyon, oke ?

  and being on this viagra

  e lè ou pran viagra sa a

  and besides do you have difficulty breathing

  apasa, èske ou gen difikilte pou respire

  and call nine one one

  e rele nèf en en

  and can you tell me what other symptoms are you having along with this?

  e èske ou kapab di mwen ki lòt sentòm ou genyen ansanm ak sa a ?

  and cave in on me

  e li tonbe sou mwen

  and didn't you have anything before?

  e èske ou te genyen lòt bagay anvan ?

  and does it bother you

  e èske li jennen ou ?

  and does it tend to get better

  e èske li gen tandans amelyore

  and does this pain move from your chest?

  e èske doulè sa a gaye apati pwatrin ou ?

  and doing things you know a little bit active

  e lè w ap fè aktivite ou abitye fè

  and do not go to urinate in twelve hours

  e pa ale fè pipi nan douz èdtan

  and don't you ever go to the doctor?

  e èske ou konn ale kay doktè ?

  and down my arm and everything down to my hand

  e sòti nan bra m e tout bagay rive  nan men m

  and down the arm or anything?

  e desann nan bra w oubyen nenpòt kisa ?

  and down your left arm

  e desann nan bra gòch ou

  and do you feel pain along your arm?

  e èske ou santi doulè nan tout bra w ?

  and do you have any other medical problems?

  e èkse ou gen lòt pwoblèm medikal ?

  and do you have pain in the other arm too?

  e èske ou gen doulè nan lòt bra a tou ?

  and do you smoke

  e èske ou fimen

  and do you smoke?

  e èske ou fimen ?

  and drink lots of fluids

  e bwè anpil likid

  and everything is fine

  e tout bagay kòrèk

  and find out what is going on

  e chèche konnen kisa ki genyen

  and from zero being no pain

  e apatide zero, kote zero vle di ou pa gen doulè

  and have the ambulance bring you in

  e fè anbilans lan mennen ou vini

  and have you had a checkup or physical recently?

  e èske yo te fè w yon tchekòp medikal oswa yon egzamen fizik tout lòt jou ?

  and have you had anything like this before?

  e èske ou te genyen yon bagay tankou sa deja ?

  and have you taken any medicine for it?

  e èske ou te pran medikaman pou sa ?

  and have you taken any medicine for this?

  e èske ou te pran medikaman pou sa ?

  and here

  e la

  and hopefully the last question

  e anfen dènye kesyon an

  and how about smoking or drinking

  e èske ou fimen oswa ou bwè

  and how high has your fever been

  e ki wotè lafyèv ou a te monte

  and how long ago did these troubles begin?

  e depi kilè pwoblèm sa yo kòmanse ?

  and how long have you done that?

  e depi kilè ou te fè sa ?

  and how long will this pain last marco?

  e pandan konbyen tan doulè sa a pral dire marco ?

  and how much have you smoked?

  e ki kantite ou te fimen ?

  and how old are you?

  e ki laj ou genyen ?

  and how old did you say you were mister jones?

  e ki laj ou di ou te genyen, Msye Jones ?

  and how old is your nephew?

  e ki laj neve w la genyen ?

  and i can feel it down my left arm and shoulder and stuff

  e mwen kapab santi l nan tout bra gòch mwen ak nan zepòl mwen ak lòt kote ankò

  and i don't go to the doctor

  e m pa ale kay doktè

  and i drink

  e m konn bwè

  and if it radiates anywhere

  e si li gaye nenpòt ki kote

  and if you don't start to get better generally within one or two days

  e si w pa santi w refè anjeneral apre yon oswa de jou

  and if you do things

  e si w fè aktivite

  and if you have an aspirin

  e si w pran yon aspirin

  and i get checkups and stuff

  e mwen fè tchèkòp ak lòt bagay

  and i go out

  e mwen sòti

  and i got rheumatism

  e mwen gen doulè rimatism

  and i had it this morning

  e mwen te santi l maten an

  and i have a cough too

  e m te touse tou

  and i have a headache

  e mwen gen maltèt

  and i have a headache a tension headache in the back of my head

  e mwen gen yon maltèt yon maltèt avèk redisman dèyè tèt mwen

  and i have a headache in the back of my head

  e mwen gen yon maltèt dèyè tèt mwen

  and i have a little cold and a cough

  e mwen gen yon refwadisman ansanm avèk yon touse

  and i have also anti-inflammatories for my asthma

  e mwen pran tou grenn anti-enflamatwa kont opresyon

  and i have fever

  e mwen gen lafyèv

  and i have headache

  e mwen gen maltèt

  and i have my insulin checked

  e yo kontwole nivo ensilin mwen

  and i have severe liquid diarrhea

  e mwen gen yon dyare likid trè grav

  and i just feel real bad

  e mwen santi m pa bon ditou

  and i'm a bricklayer

  e mwen se yon bòsmason

  and i'm calling

  e m ap rele

  and i'm going to ask you a few questions

  e m pral poze w kèk kesyon

  and i'm gonna send you a picture here over our system

  e mwen pral voye yon foto ba w avèk sistèm nou an

  and i'm just afraid that something is gonna happen to me

  e mwen pè kòmkwa gen yon bagay ki pral rive mwen

  and i'm just not feeling well

  e m pa santi kò m bon menm

  and i'm really having some bad chest pain today

  e m gen gwo doulè pwatrinpwatrin jodi a

  and i'm wondering if i should come in to see a doctor?

  e m ap poze m kesyon èske pou m vin wè yon doktè jodi a ?

  and into my arm

  e nan bra m

  and i only want you to answer yes or no

  e tanpri reponn wi oswa non sèlman

  and i really can't afford to miss work

  e mwen pa kapab pa ale nan travay

  and is anybody else in your home or your family friends sick

  e èkse nenpòt moun lakay ou oswa zanmi ou malad

  and is this the emergency room?

  e èske isit la se sal dijans lan ?

  and is this the right time for your hay fever

  e èske se bon moman pou alèji ou deklare ?

  and i take insulin for it

  e mwen pran ensilin pou sa

  and i take medicine for that

  e m pran medikaman pou sa

  and i take my inhaler

  e mwen pran ponp respiratwa mwen

  and i take my medicine and everything

  e mwen pran medikaman mwen ak tout bagay

  and it changes

  e li chanje

  and it comes at times

  e li konn vini detanzantan

  and it doesn't hurt there

  e li pa fè mal la a

  and it feels like there is pins and needles in my left arm

  e m santi kòmsi foumi ap mache nan bra gòch mwen

  and it get the chest pain

  e li pwovoke doulè nan pwatrin lan

  and i think i have a little bit of a fever

  e m kwè mwen gen yon ti lafyèv

  and i think it went into my arm

  e mwen kwè li desann nan bra m

  and it is a really sharp pain

  e se vreman yon doulè ki fò

  and it is not any specific activity

  e se pa okenn aktivite espesyal

  and it is on your left side correct?

  e se sou bò gòch ou pa vre ?

  and it lasts anywhere from two to four minutes

  e li dire ant de a kat minit

  and it lasts longer

  e li dire plis tan toujou

  and i try to go again

  e mwen eseye ale ankò

  and it said i'm about a hundred degrees

  e li di mwen gen anviwon san degre

  and it seems to get worse around five o'clock in the evening

  e li sanble vin pi grav ozanviwon senk è nan apremidi

  and it's quite a strong pain

  e se yon gwo doulè

  and it will probably look at more details on this

  e li pral siman gade plis detay sou sa

  and i've been going to the bathroom a lot

  e m al nan twalèt anpil fwa

  and i've been timing it

  e mwen kontwole tan ki pase

  and i wanna ask some questions

  e mwen vle poze kèk kesyon

  and i want you show me the diagram on this body figure

  e mwen ta renmen ou montre m sou desen-dyagram sa a sou pati kò sa a

  and i want you to describe for me

  e m vle ou dekri pou mwen

  and i want you to describe where the chest pain is

  e mwen vle w di mwen ki kote doulè pwatrin ou an chita

  and i want you to show me by drawing a circle of the area

  e mwen vle w fè yon wonn toutotou zòn lan pou ka montre m li

  and i want you to show me where your pains are

  e mwen vle w  montre m ki kote ou gen doulè

  and i was sneezing

  e mwen t ap estènye

  and i will wait for the ambulance

  e mwen pral tann anbilans la

  and i would advise you if at all possible not to drive yourself

  e mwen ta konseye w si se posib pou w pa kondwi machin ou oumenm

  and kinda like when you gotta cold

  e se menmjan ak lè ou gen yon grip

  and likely you know you're sharing it with the rest of your family

  e li posib, ou konnen, pou w kontamine tout rès fanmi w

  and lots of tightness i believe right?

  e anpil redisman, pa vre ?

  and make sure the heart is doing what they supposed to do

  e asire w kè w ap fonksyone jan li fèt pou fonksyone

  and mary are you still with me?

  e Mary èske ou konprann tout sa m ap di w ?

  and mister jones how long have you been having this pain?

  e Msye Jones depi kilè ou gen doulè sa a ?

  and my buddy convinced me that i should try to call someone

  e zanmi mwen reyisi konvenk mwen se pou mwen eseye rele yon moun

  and my doc is great

  e mwen gen yon bon doktè

  and my nose has been running

  e nen m t ap koule

  and my younger brother

  e ti frè m

  and now this pain has begun

  e koulyè a doulè sa a kòmanse

  and of the following

  e nan lòt bagay sa yo

  and oh gosh here

  e oh bondye papa m, isit

  and once in a while some pot

  e detanzantan yon sigarèt mariwana

  and one is naught

  e youn se pa anyen

  and other social questions

  e lòt kesyon sosyal

  and perhaps i would advise you to

  e petèt mwen ta konseye w pou

  and probably within the next twenty four hours it is best to go see your primary care doctor

  e petèt anvan 24èdtan k ap vini yo pito w al wè doktè jeneralis ou

  and running a lot

  e kouri anpil

  and see us as soon as possible

  e vin wè nou touswit

  and she is not having the runny stools or anything

  e li pa gen dyare oswa lòt bagay

  and she is sick

  e li malad

  and she is sorta have the same symptoms

  e li plizoumwen gen menm sentom yo

  and so do i have to go to the hospital?

  e konsa se pou m ale lopital ?

  and so is your pain radiating right now mister jones?

  e konsa èske doulè w la ap gaye koulye a Msye Jones ?

  and something they call rheumatic disease something like that

  e yon bagay yo rele maladi rimatism oswa yon bagay konsa

  and sometimes it hurts a lot

  e li gendwa fè mal anpil

  and sometimes it is a lot stronger than others too

  e pafwa li pi fò pase lòt moman

  and sometimes it kinda scares me

  e pafwa li fè m pè menm

  and sometimes the pain seems to go high into my neck as well

  e pafwa doulè a sanble li rive jouk nan kou m menm

  and so you've never really had anything like this before this severe?

  e kidonk se premye fwa ou gen yon bagay ki osi grav ?

  and take a few short breaths

  e respire-ekspire plizyè fwa

  and take two tylenol every four to six hours

  e pran de grenn tylenòl chak kat a sis èdtan

  and tell me what symptoms are you having now?

  e di mwen kilès sentòm ou genyen koulye a ?

  and tell m t

  e di mwen

  and ten being the most pain you've ever had

  e dis se doulè ki pi fò ou janm santi

  and ten being the worst headache

  e dis se pi gwo maltèt ou janm genyen

  and that is to have a seat

  e se pou w chita

  and that is what made me really call you guys

  e se sa ki te vrèman fè mwen te rele nou

  and that it is going to need further evaluation

  e sa ap bezwen yon analiz ki pi apwofondi

  and that it is worsening with activity

  e sa ap agrave lè w fè aktivite

  and the dust is up

  e pousyè a leve

  and the headache is kind of you know like one of those headaches at the back of the head

  e maltèt sa a se tankou, ou konnen, menm kalite maltèt ak sa ki chita dèyè tèt ou

  and then

  e apre

  and then also here behind

  e apre la a dèyè tou

  and then also in the back i have an aching part

  e la dèyè a mwen gen yon doulè nan yon kote

  and then dial nine one one

  e apre sa rele nèf en en

  and then here i feel pain in the arm

  e la a mwen santi yon doulè nan bra mwen

  and then i have a strong headache too

  e mwen gen yon gwo maltèt tou

  and then it goes up here too

  e li monte jouk la a tou

  and then one and one

  e apre sa en apre en

  and then see how it gets later?

  e apre sa tann pou wè jan l ap evolye pita ?

  and then sometimes it even goes into my arms

  e pafwa li menm desann nan bra m

  and then sometimes it gets a little bit better

  e pafwa li fè yon ti amelyorasyon

  and then that is what really worries me

  e se sa ki fè m pè

  and then was going to stop

  e li ta pral rete

  and then when i don't have anything else in my stomach

  e lè mwen pa gen anyen nan vant mwen

  and the pain stopped

  e doulè a rete

  and they have diarrhea

  e yo gen dyare

  and they're having some fevers as well

  e yo gen yon mouvman lafyèv tou

  and they're okay

  e yo anfòm

  and today did you take your sugar level

  e jodia èske ou te tcheke nivo sik ou

  and up here

  e jouk la

  and voiding urine?

  e fè pipi ?

  and wait

  e tann

  and wait for the ambulance

  e tann anbilans la

  and we don't know your medical history though

  e nou pa konnen ki maladi ou te deja genyen

  and what are you vomiting?

  e kisa w ap vomi ?

  and what do you do?

  e kisa w fè ?

  and what i do suggest is

  e sa mwen rekòmande se

  and what i recommend you is you should go to the emergency room

  e sa mwen konseye w se ale nan sal dijans

  and what is your height?

  e ki wotè w ?

  and what medications are you taking?

  e ki medikaman w ap pran ?

  and what medications are you taking now?

  e ki medikaman w ap pran koulye a ?

  and what medicine mary have you taken

  e ki medikaman ou t ap pran, Marie ?

  and what medicines do you take for these diseases?

  e ki medikaman ou pran pou maladi sa yo ?

  and what were you doing

  e ki sa w t ap fè

  and where else are you drawing mary?

  e ki lòt kote w ap trase, Mary ?

  and where is it located?

  e ki kote sa ye ?

  and where it ends?

  e ki kote li fini ?

  and where it moves

  e ki kote li gaye

  and which is your job?

  e ki travay w ap fè ?

  and which medicine should the doctor prescribe for me?

  e ki medikaman doktè a ta dwe prekri m ?

  and while you're drawing

  e pandan w ap trase a

  and with your history of diabetes

  e avèk maladi sik ou a

  and would it hurt even more

  e èske li ta w fè pi mal ankò

  and you cannot drink

  e ou pa kapab bwè

  and you don't have any other health problems

  e ou pa gen lòt maladi

  and you haven't had any foreign travel lately?

  e w pa vwayaje ale nan peyi entranje tou lòt jou ?

  and you know i haven't missed a single day in the last ten years

  e ou konnen mwen pa janm manke menm pa yon sèl jou pandan dis lane ki sòt pase yo

  and you know it feels like my chest is like gonna crush

  e ou konnen se kòmkwa mwen santi pwatrin mwen pral fann

  and you know people cough on me all the time

  e gen moun ki touse nan figi m tout tan

  and you know then maybe the pain sorta starts to come back

  e ou konnen petèt doulè a gendwa sanble li vle tounen

  and you need to do that right now

  e se pou w fè sa koulye a

  and you probably ought to get to the clinic right now

  e se pou w ale nan klinik la touswit

  and you push nine

  e ou peze nèf

  and your diarrhea

  e dyare w la

  and you're having chest pain

  e w gen doulè pwatrin

  and your headaches

  e maltèt ou yo

  and your insulin?

  e ensilin ou an ?

  and your symptoms do not go away in five days

  e sentòm ou yo pa disparèt apre senk jou

  and your weight?

  e konbyen ou peze ?

  and you said this is a pressure in your chest

  e ou di se yon presyon ou gen nan pwatrin ou

  and you say that it is sharp

  e ou di ke li fò anpil

  and you see somebody in the clinic

  e ou konn wè yon moun nan klinik la

  and you should probably take an aspirin two aspirins now

  e ou ta dwe pran yon grenn aspirin, de grenn aspirin koulye a

  and you sweep around the store

  e bale tout magazen an

  and zero being very mild or no pain

  e zewo se nivo ki vle ou doulè a fèb oswa ou pa gen doulè ditou

  another thing is that i'm not hungry

  yon lòt bagay tou sèke mwen pa grangou

  any burning with urination?

  èske lè w fè pipi ou santi li brile w ?

  any chest pain?

  èske ou pa gen okenn doulè pwatrin ?

  any cough?

  èske ou touse ?

  any diabetes?

  èske ou fè maladi sik ?

  any discoloration with the urine?

  èske pipi w chanje koulè ?

  any funny feeling numbness tingling on the left arm?

  Èske ou pa gen okenn sansasyon dwòl tankou paralizi pikòtman nan bra gòch ou ?

  any kind of burning sensation?

  èske ou santi yon bagay k ap brile w ?

  anyone in the family have a heart problem heart disease heart attack high cholesterol high blood pressure

  èske gen moun nan fanmi w ki gen pwoblèm kè, maladi kè, atak kadyak, kolestewòl, tansyon ?

  any other history of any medical problems or anything?

  èske ou te konn gen lòt maladi oswa lòt pwoblèm ?

  any other symptoms or problems that you notice with the muscle aches?

  èske ou remake nenpòt lòt sentòm oswa pwoblèm lè ou gen doulè miskilè ?

  any pain with urination

  èske li fè w mal lè w ap fè pipi ?

  any sharp pain on your left side of your chest?

  èske ou santi yon gwo doulè sou bò gòch pwatrin ou ?

  any shortness of breath?

  èske souf ou kout ?

  any sweating? any nausea vomiting or lightheadedness?

  èske ou transpire ? èske ou genyen kè plen vomisman oswa tèt ou ap vire (vètij) ?

  appreciate your help

  mwen remèsye ou pou èd ke ou ban mwen

  approximately two hundred twenty pounds

  anviwon de san ven liv

  are having pain?

  èske ou gen doulè ?

  are there other people sick as you at home with your same symptoms?

  èske gen moun lakay ou ki malad menm jan avèk ou avèk menm sentòm yo ?

  are there other people sick like you at home

  èske gen lòt moun ki malad lakay ou menm jan avèk ou

  are they all over your body or just in your arms and legs?

  èske se nan tout kò w oswa nan bra w avèk janm ou sèlman ?

  are you?

  èske ou ?

  are you able to keep any liquids down

  èske ou pa vomi likid ou bwè

  are you a drinker?

  èske ou se yon tafyatè ?

  are you allergic to some medicine?

  èske ou alèjik avèk sèten medikaman ?

  are you allergic to some medicines?

  èske ou alèjik avèk sèten medikaman ?

  are you angry

  èske ou fache

  are you familiar with this term?

  èske ou konprann mo sa a ?

  are you good

  èske sa va

  are you having also abdominal pain?

  Èske ou gen doulè nan vant ou ?

  are you having any chills?

  èske ou gen frison ?

  are you having any difficulty breathing now

  èske ou gen difikilte pou respire koulye a

  are you having any other symptoms?

  èske ou gen nenpòt ki lòt sentòm ?

  are you having any shortness of breath?

  èske souf ou kout ?

  are you having headache in the front of your head?

  èske ou gen maltèt devan tèt ou ?

  are you having sweats?

  èske ou gen swe frèt (transpire anpil)?

  are you intoxicated right now?

  èske ou sou koulye a ?

  are you on any other medicine besides insulin?

  èske w ap lòt medikaman apa ensilin la ?

  are you still having the chest pain

  èske ou kontinye gen doulè pwatrin lan

  are you still there?

  èske ou la toujou ?

  are you taking any medications of any sorts?

  èske w apnenpòt ki lòt medikaman ?

  are you will robinson?

  èske ou rele Will Robinson ?

  as far as i know

  dapre sa mwen konnen

  as far as i kn t

  dapre sa mwen konnen

  as far as you know?

  dapre ou ?

  a sharp pain a sharp pain

  yon gwo doulè yon gwo doulè

  at home?

  lakay ?

  at this point i would be concerned that you might be having not enough blood go to your heart maybe

  lè sa a mwen ta pè ou pa gen ase san ki rive nan kè w petèt

  bad taste in your mouth?

  ou gen yon move gou nan bouch ou ?

  because i don't feel good

  paske mwen pa santi m byen

  because i have asthma

  paske mwen gen opresyon

  because i'm having a lot of pain

  paske doulè a fò

  because i'm not feeling very well today

  paske mwen pa santi m byen jodi a

  because i'm not very well

  paske mwen pa santi byen ditou

  because it's better to check your state of health

  paske li pi bon pou tcheke eta sante w

  because the pain was going to start

  paske doulè a ta pral kòmanse

  because this is flu season

  paske se sezon lagrip

  because your pain seems to have been continuous for the last two hours

  paske sanble ou gen doulè san rete depi 2 èdtan

  before i was always well

  anvansa mwen te toujou byen

  before we make that decision here

  anvan nou pran desizyon sa a la a

  before you answer that

  anvan ou reponn

  besides the diabetes do you have other problems or important diseases?

  apa maladi sik (dyabèt), èske ou gen lòt pwoblèm oswa gwo maladi ?

  besides the pain and the breathlessness do you have sweat nausea vomiting?

  apa doulè ak souf kout, èske ou transpire ou gen kè plen oswa ou konn vomi ?

  bowing?

  pliye tankou si w ap salye yon moun

  bowing the head?

  bese tèt ou ?

  but also we shouldn't be put aside for the heart cardiac origin chest pain

  men tou yo pa ta dwe mete nou sou kote poutèt doulè pwatrin ki sot nan maladi kadyak la

  but a more important problem now is this chest pain

  men yon pwoblèm ki pi enpòtan koulye a se doulè pwatrin sa a

  but can you tell me where that pain is going

  men èske ou kapab di mwen ki kote doulè sa a prale

  but certainly

  men sètènman

  but did i tell you i was vomiting too

  men èske mwen te di w m konn vomi tou

  but do not drive yourself

  men pa kondwi machin ou oumenm

  but don't delay your trip

  men pa tann pou fè deplasman sa a

  but do you find yourself sweating more with this pain

  men èske ou wè w ap transpire plis poutèt ou gen doulè sa a

  but he died unexpectedly

  men li mouri sibitman

  but he sees me at least once a month

  men li konn wè mwen omwen yon fwa pa mwa

  but i can feel it like go up my neck and to my left shoulder

  men mwen kapab santi li monte anlè kou m e li rive nan zepòl dwat mwen

  but i couldn't find it

  men mwen pa t kapab jwenn li

  but i don't normally get the pain

  men mwen pa gen doulè a anjeneral

  but i don't think she was having diarrhea

  men mwen pa panse li te gen dyare

  but i feel worse

  men mwen santi pi mal

  but if you have increasing diarrhea

  men si ou gen dyare pi fò toujou

  but if you have the cough

  men si w ap touse

  but i get the generics at walmart

  men mwen jwenn medikaman jenerik yo nan Walmart

  but i gotta tell you you know

  men fòk mwen di w, ou konnen

  but i got this real cold sweat

  men mwen konn genyen swe ki trè frèt (transpirasyon frèt)

  but i have difficulty breathing

  men mwen gen difikilte pou mwen respire

  but i just can't

  men mwen pa kapab

  but i know lot of people cough on me

  men mwen konnen anpil moun touse sou mwen

  but i'm in a cold sweat

  men gen yon swe frèt (transpirasyon ki frèt)

  but i'm kinda short of breath

  men mwen gen souf ki kout

  but i'm not having any vomiting or diarrhea

  men mwen pa gen okenn vomisman ni dyare

  but i'm really worried

  men mwen gen anpil enkyetid

  but in your family is there somebody with heart problems now or in the past?

  men nan fanmi w èske gen yon moun ki gen pwoblèm kè koulye a oswa anvan ?

  but is it serious?

  men èske li grav ?

  but is this pain sharp

  men èske doulè sa a fò

  but is your sweat cold or hot?

  men èske transpirasyon ou frèt oswa cho ?

  but i take insulin

  men mwen pran ensilin

  but it doesn't feel like that now

  men mwen pa santi sa koulye a

  but it feels like it is in my back too

  men mwen santi tankou li nan do m tou

  but it has been lasting all day

  men mwen fè tout jounen an avèk li

  but i think he is sleeping

  men mwen kwè l ap dòmi

  but it is just real real loose and runny

  men li trè trè dlo

  but it is still constantly there

  men li pa janm ale

  but it just hurts

  men li fè m mal

  but it never lasted like this before

  men li pa t janm dire lontan konsa anvan

  but it really hurts you know

  men li fè m mal tout bon vre

  but it's important now you go to the first aid station

  men li enpòtan pou ou ale nan pòs premye swen medikal

  but it's not a real pain

  men se pa yon vrè doulè

  but it's not the first time

  men se pa premye fwa

  but i want you to draw for me

  e m vle ou desine l pou mwen

  but i work in a store

  men mwen travay nan yon magazen

  but like i said my sister is sick like this too

  men jan mwen te di a, sè m malad konsa tou

  but no diarrhea

  men san dyare

  but nothing is coming up

  men pa gen anyen k ap vini

  but now it's been about three months

  men koulye a sa fè twa mwa anviwon

  but now it's stronger

  men koulye a li pi fò

  but otherwise i think this should care of itself

  men sinon mwen kwè l ap ranje pou kont li

  but she doesn't have vomiting and diarrhea

  men li pa vomi e li pa gen dyare

  but she doesn't have vomiting or diarrhea

  men li pa vomi e li pa gen dyare

  but she is just not having the vomiting

  men li p ap vomi

  but that man is much smaller

  men nèg sa a pi piti anpil

  but the temperature is not very high

  men tanperati a pa trè wo

  but this time it seems stronger

  men fwa sa a li sanble li pi fò

  but to get a friend to bring you if possible

  men mande yon zanmi pou li mennen ou, si se posib

  but we need to treat every chest pain with the utmost seriousness

  men nou dwe pran tout prekosyon pou swen tout doulè pwatrin

  but you know earlier today

  men ou konnen pi bonè jodi a

  but you know i drink

  men ou konnen, mwen bwè

  but you know i'm on insulin

  men ou konnen, m ap pran ensilin

  but you know i sit down

  men ou konnen mwen chita

  but you know it is kinda hard to tell

  men ou konnen li yon jan difisil pou kapab di

  but you know it is not really hurting to breathe per se

  men ou konprann li pa fè m mal vreman lè m ap respire sèlman

  but you know my sugar is pretty regular

  men ou konnen nivo sik mwen ase nòmal

  but you know nothing else

  men ou konnen okenn lòt bagay

  but you know when i get up again

  men ou konnen lè mwen eseye leve ankò

  but you're breathing all right right now right?

  men w ap respire nòmalman koulye a pa vre ?

  but you think this is that serious?

  men ou kwè li tèlman grav konsa ?

  by ambulance preferably

  nan anbilans, de preferans

  bye

  babay

  call an ambulance

  rele yon anbilans

  can i have you draw on that picture

  èske ou kapab desine sou foto sa a

  can i help you?

  kisa mwen kapab fè pou ou ?

  can i help you please?

  tanpri, kisa mwen kapab fè pou ou ?

  can i just rest for a while

  èske mwen kapab repose pandan yon ti moman

  can you describe little bit better?

  èske ou kapab dekri pi byen ?

  can you give me on a scale from one to ten how intense or how strong is this pain that you're having?

  èske ou kapab di m ki nivo doulè ou genyen oswa ki entansite doulè a, zewo vle di ou pa gen doulè e dis vle di doulè a trè, trè fò

  can you help me?

  èske ou kapab ede mwen ?

  can you help me today?

  èske ou kapab ede mwen jodi a ?

  can you see?

  èske ou kapab wè ?

  can you see it?

  èske ou kapab wè l ?

  can you see that doc?

  èske ou wè sa a doktè ?

  can you show me

  èske ou kapab montre mwen ?

  can you tell me if anybody in your family has had any illnesses recently?

  èske ou kapab di mwen si gen yon moun nan fanmi w ki te malad tou lòt jou ?

  can you tell me or what level you're having this pain now?

  èske ou kapab di mwen nan ki nivo doulè sa a ye koulye a ?

  'cause i go to the doc

  paske mwen pral kay doktè

  'cause i just really didn't even think i had any heart problems

  paske mwen pa t menm panse mwen te gen pwoblèm kè

  'cause i'm sitting down talking to you now

  paske mwen chita e m ap pale avèk ou koulye a

  'cause like i said

  paske jan mwen te di a

  'cause maybe this will help you and stuff

  paske sa kapab ede w

  'cause my arm went kind of numb this afternoon

  paske bra m te yon jan angoudi apremidi a

  'cause of this chest pain i totally forgot

  Poutèt doulè pwatrin sa a mwen bliye nèt

  'cause they're having a cough

  paske y ap touse

  'cause we do need to do further tests here

  paske nou dwe fè plis tès toujou

  chest pain

  doulè pwatrin

  cold

  frèt

  cold sweat?

  swe frèt ?

  cold sweats

  swe frèt ?

  come in

  antre

  congestion?

  konjesyon ?

  could you please describe the pain?

  èske ou kapab dekri doulè a tanpri ?

  could you say that?

  èske ou kapab di sa ?

  david put that down

  david depoze bagay sa a

  diarrhea?

  dyare ?

  did i tell you about my diarrhea?

  èske mwen te di w mwen gen dyare ?

  did i tell you i don't have any appetite

  èske mwen te di w mwen pa gen apeti

  didn't ever take specific tests?

  ou pa t janm fè tès espesifik yo ?

  did you actually take your temperate with a thermometer

  èske ou te pran tanperati w avèk yon tèmomèt

  did you do anything

  èske ou te fè yon bagay

  did you have medical examinations for these problems

  èske ou te fè yon egzamen medikal pou pwoblèm sa yo

  did you hear me?

  èske ou tande sa mwen di ou ?

  did you never check it?

  èske ou te janm tcheke li ?

  did you t

  èske ou te

  does it come and go

  èske li konn vini e li ale

  does it feel like somebody squeezing your chest

  èske ou santi tankou si yon moun t ap peze pwatrin ou

  does it go anywhere

  èske li deplase yon lòt kote

  does it go to your neck to your arms to your back?

  èske li antre nan kou w nan bra w nan do w ?

  does it hurt

  èske li fè mal

  does it look like that?

  èske li sanble sa ?

  does it seem to make the pain worse

  èske gen lè li fè doulè vin pi fò

  doesn't hurt

  li pa fè mal

  does that sound acceptable to you?

  èske ou dakò avèk sa ?

  does that tend to make it worse

  èske li vin pi grav lè mwen fè sa

  does the pain come back?

  èske doulè a konn tounen ?

  does the pain go into your jaw

  èske doulè a antre nan machwa w

  does this pain increase

  èske doulè a ogmante

  does your pain go away

  èske doulè a ale

  do i have indigestion

  èske mwen gen endijesyon

  do not take any today

  pa pran okenn jodi a

  don't wait

  pa tann

  do still feel like shortness of breath

  èske souf ou kout toujou

  do they complain of being sick similar symptoms?

  èske yo plenyen yo malad e ke yo genyen menm sentòm ?

  do you

  èske

  do you also feel a pain here along your arm?

  èske ou santi yon doulè isit tou nan tout bra w ?

  do you check your sugars by yourself at home?

  èske ou tcheke nivo sik ou poukont ou lakay ou ?

  do you feel a lot of pain

  èske ou santi doulè pwatrin lan fò

  do you feel guilty about your drinking?

  èske ou santi w koupab poutèt w ap bwè a ?

  do you feel pain only in that part

  èske ou santi yon doulè nan pati sa a sèlman

  do you get out of breath?

  èske ou gen difikilte pou respire nòmalman ?

  do you have allergies

  èske ou gen alèji

  do you have also nausea and vomiting?

  èske ou gen noze ak vomisman ?

  do you have an eye-opener in the morning?

  èske ou konn pran yon bagay pou ede w leve nan maten ?

  do you have any allergies to any drugs or medications?

  èske ou gen alèji ak nenpòt pwodwi oswa medikaman ?

  do you have any allergies to any medications?

  èske ou gen alèji ak nenpòt medikaman ?

  do you have any allergies to any medications or anything?

  èske ou gen alèji ak nenpòt medikaman oswa nenpòt ki bagay ?

  do you have any aspirin with there handy in your purse or whatever

  èske ou vini avèk aspirin nan sak ou oswa lòt kote

  do you have any blood pressure problem as far as you know?

  èske ou konnen si w gen pwoblèm tansyon ?

  do you have any heart problems?

  èske ou gen pwoblèm kè ?

  do you have any history of any heart problems in the family or anything?

  èske ou gen lòt pwoblèm kè nan fanmi w oswa lòt kalite maladi ?

  do you have any medical problems?

  èske ou gen pwoblèm medikal ?

  do you have any other chronic like high blood pressure or anything like that?

  èske ou gen lòt maladi kwonik tankou tansyon oswa lòt maladi konsa ?

  do you have any other diseases?

  èske ou gen nenpòt ki lòt maladi ?

  do you have any other diseases chronic medical problems like diabetes?

  èske ou gen lòt maladi kwonik pwoblèm medikal tankou dyabèt ?

  do you have any other medical problems

  èske ou gen lòt pwoblèm medikal

  do you have any other past medical problems

  èske ou te genyen lòt pwoblèm medikal oparavan

  do you have any questions?

  èske ou gen kesyon ou ta renmen poze ?

  do you have any shortness of breath with that chest pain?

  èske souf ou kout lè ou gen doulè pwatrin sa a ?

  do you have any t

  èske ou gen nenpòt ki

  do you have aspirin at home?

  èske ou gen aspirin lakay ou ?

  do you have a stiff neck and a headache?

  èske kou w rèd e ou gen maltèt ?

  do you have a temperature?

  èske ou gen lafyèv ?

  do you have at home tachipirina or something similar?

  èske ou gen aspirin lakay ou oswa yon lòt grenn ki tankou aspirin ?

  do you have diabetes?

  èske ou gen dyabèt ?

  do you have high blood pressure?

  èske ou fè tansyon ?

  do you have some shortness of breath goes with that?

  èske souf ou konn kout lè ou gen sa ?

  do you have the temperature?

  èske ou gen tanperati a ?

  do you have vomiting and diarrhea?

  èske ou gen vomisman ak dyare ?

  do you know how to use this?

  èske ou konnen kijan pou fè sa ?

  do you know if he had a problem with his heart?

  èske ou konnen si li te deja gen pwoblèm kè ?

  do you know what i'm talking about doc?

  èske ou konprann sa m ap di w la, doktè ?

  do you know what symptoms she was having?

  èske ou konnen ki sentòm li genyen ?

  do you know what your cholesterol level is?

  èske ou konnen nivo kolestewòl ou ?

  do you notice any funny looking rashes on your skin

  èske ou remake kèk lagratèl sou po w

  do your mom or dad or brothers or sisters have problems with their heart?

  èske manman ou papa ou oswa frè ak sè w gen pwoblèm kè ?

  do your relatives have the same symptoms

  èske fanmi w gen menm sentom yo

  do you see

  èske ou wè

  do you see it?

  èske ou wè l ?

  do you see that picture?

  èske ou kapab wè foto sa a ?

  do you see the drawing

  èske ou wè desen a

  do you see the image?

  èske ou wè imaj la

  do you smoke?

  e èske ou fimen ?

  do you suffer from some particular diseases?

  èske ou gen yon maladi espesyal ?

  do you take insulin?

  èske ou pran ensilin ?

  do you understand?

  èske ou konprann ?

  do you understand me?

  èske ou konprann mwen ?

  do you understand that?

  èske ou konprann sa ?

  do you want me to take it now doctor?

  èske ou vle pou mwen pran l koulye a, doktè ?

  drink plenty of fluids today

  bwè anpil likid jodi a

  driver

  chofè

  emergency room

  sal dijans

  every now and then

  detanzantan

  every now and then i take like a aspirin or something

  detanzantan mwen pran tankou yon aspirin oswa yon lòt bagay

  exactly what you're describing

  egzakteman sa w ap dekri

  few tylenols

  Kèk grenn tylenol

  fifty eight

  Senkant-uit

  first of all can you hear me very well?

  premyèman, èske ou kapab tande mwen byen ?

  five six

  senk sis

  for about two to three

  pandan apeprè de a twa

  for a few days i have had a temperature

  Sa fè kèk jou mwen gen lafyèv

  for many years?

  pandan plizyè lane ?

  for the ambulance to arrive

  pou anbilans la rive

  for the moment an aspirin is also good

  koulye a, yon aspirin trè bon tou

  forty five

  karann-senk

  from my point of view it's better you 'll go to the first aid station

  dapre mwen, li ta pi bon pou w ale nan pòs premye swen

  get right on up there

  monte la a

  get this checked out properly

  tcheke sa kòrèkteman

  go ahead

  ale devan

  goes up there

  monte la

  going to the toilet

  ale nan twalèt

  good

  byen

  goodbye

  bay-bay

  good morning

  bonjou

  good morning doctor

  bonjou, doktè

  go right ahead

  ou te mèt ale

  got pains here

  gen doulè isit

  go up up the left side here

  monte sou bò gòch lan la a

  have a dry cough a cold and runny nose vomiting diarrhea

  ap touse sèch yon refwadisman nen ap koule vomisman dyare

  haven't been anywhere

  pa t ale okenn kote

  have yo t

  èske ou

  have you been able to measure it?

  èske ou te arive mezire li ?

  have you been having more than four loose diarrhea today?

  èske ou fè tata dlo dyare plis pase kat fwa nan jounen a ?

  have you been on a long plane flight or a bus ride for many many hours

  èske ou te rete nan yon avyon oswa nan yon otobis pandan anpil èdtan

  have you been urinating

  èske ou te fè pipi

  have you had alcohol beer?

  èske ou te bwè alkòl, byè ?

  have you had any chills?

  èske ou te gen frison ?

  have you had any family history of any heart attacks? strokes?

  èske ou te deja gen kriz kadyak ? aksidan vaskilè serebral (estwok) ?

  have you had any problems with urination?

  èske ou deja gen pwoblèm pou pipi ?

  have you had from your doctor a test called a hemoglobin-a-one-c?

  èske doktè w te fè w fè yon tès ki rele emoglobin-a-en-c ?

  have you taken

  èske ou te pran

  have you taken viagra today?

  èske ou te pran viagra jodi a ?

  he died

  li mouri

  heidelberg telemedicine help-line

  Nimewo gratis heidelberg telemedicine

  he is coming

  l ap vini

  he is here

  li la a

  he is seventeen

  li gen disèt an

  he just dropped dead

  li fèk mouri

  he just takes great care of me

  li okipe m trè byen

  hello

  alo

  hello?

  alo ?

  hello doc

  alo, doktè

  hello?

  alo ?

  here i feel pain

  mwen gen doulè isit

  here in front

  la a, devan an

  he sleeps well

  li dòmi byen

  he tried to show me how to use it

  li te eseye montre m kijan pou m sèvi avèk li

  he was about forty years old

  li te gen anviwon karant tan

  he was well

  li te byen

  hey

  hey

  hi doc

  bonjou, doktè

  hi doctor

  bonjou, doktè

  hi doctor porter

  bonjou doktè Porter

  high blood pressure diabetes?

  tansyon dyabèt ?

  hi mister jones

  Bonjou, msye Jones

  hold on

  tann

  how about any nausea or vomiting or diarrhea?

  e kè plen oswa vomisman oubyen dyare ?

  how about smoking?

  e fimen ?

  how are you?

  kijan ou ye ?

  how are you feeling?

  kijan ou santi w ?

  how can i help you?

  kisa mwen kapab fè pou ou ?

  how can we help you?

  kisa nou kapab fè pou ou ?

  how do i direct it?

  kijan mwen dwe dirije l ?

  however don't worry

  sepandan ou pa bezwen pè

  however i have a bit about thirty seven point five celsius

  Sepandan,mwen gen apeprè trant-sèt pwen senk degree sèlsiyis

  however i suggest to you to go to your doctor tomorrow

  sepandan mwen rekòmande w ale kay doktè w demen sidyevle

  however i take tests for the diabetes

  sepandan mwen fè tèst pou dyabèt la

  however she has symptoms quite similar to mine

  sepandan li gen sentòm ki sanble pa m yo anpil

  how high does it get?

  ki wotè li rive ?

  how high is your fever?

  ki wotè lafyèv ou ?

  how high was it?

  ki wotè li te ye ?

  how long ago did the pain begin?

  kilè doulè a te kòmanse ?

  how long does it last

  konbyen tan li dire

  how long does it last?

  konbyen tan li dire ? 

  how long do you sit down?

  konbyen tan ou chita ?

  how long has it been going on?

  depi konbyen tan sa konn rive ?

  how long have you been in continuous pain today?

  konbyen tan doulè a dire san rete jodi a  ?

  how many years?

  konbyen lane ?

  how may i help you?

  kisa mwen kapab fè pou ou ?

  how much?

  konbyen ?

  how much do you smoke?

  konbyen sigarèt ou fimen ?

  how much do you smoke madam? per day?

  konbyen sigarèt ou fimen, madam ? chak jou ?

  how much do you weigh?

  konbyen ou peze ?

  how much pain are you feeling right now?

  konbyen doulè w ap santi koulye a ?

  how much pain are you in now?

  èske ou santi doulè koulye a ?

  how old are you?

  ki laj ou ?

  how old are you mary?

  ki laj ou, Marie ?

  how's the temperature?

  kijan tanperati a ye ?

  how' s your blood pressure?

  kijan tansyon ou ye ?

  how tall is that?

  ki wotè sa a ?

  hundred and seventy

  san swasann-dis

  i advise you to go and see a doctor

  mwen rekòmande pou w ale kay doktè

  i advise you to go and see a specialist

  mwen rekòmande pou w ale kay yon espesyalis

  i am allergic to flowers

  mwen fè alèji ak flè

  i am a teacher

  mwen yon pwofesè

  i am calling you

  m ap rele w

  i am diabetic

  mwen dyabetik

  i am fever

  mwen gen lafyèv

  i am not feeling good at all

  mwen pa santi m byen ditou

  i breathe my inhaler

  Mwen respire ponp mwen

  i can do that

  mwen kapab fè sa

  i can hearing

  mwen kapab tande

  i can sorta feel it in my stomach too

  mwen kapab santi l enpe nan vant mwen tou

  i can't remember their history

  mwen pa kapab sonje istwa yo

  i check my sugars every day

  mwen tcheke nivo sik mwen chak jou

  i couldn't quite understand

  mwen pa t kapab konprann byen

  i did get a little short of breath

  mwen te santi souf mwen te kout enpe

  i didn't ever take tests

  mwen pa janm fè tès

  i didn't have problems taking medicines

  mwen pa t gen pwoblèm pou pran medikaman

  i didn't take my temperature

  mwen pa pran tanperati mwen

  i do have diabetes

  mwen gen dyabèt

  i don't breathe well

  mwen pa respire byen

  i don't count birthdays anymore you know

  mwen pa konte ki laj mwen genyen ankò

  i don't feel like eating

  mwen pa anvi manje

  i don't go see the doctor

  mwen pa ale kay doktè

  i don't have any diarrhea

  mwen pa gen dyare

  i don't have anything like that

  mwen pa gen okenn bagay konsa

  i don't have much of an appetite

  mwen pa gen anpil apeti

  i don't have that pain

  mwen pa gen doulè sa a

  i don't have too much of the pain

  doulè sa a pa fò anpil

  i don't have vomiting and diarrhea

  mwen pa vomi e mwen pa gen dyare

  i don't know

  mwen pa konnen

  i don't know if that is supposed to me near my bladder

  mwen pa konnen si li sipoze bò kot vesi mwen

  i don't know what

  mwen pa konn kisa

  i don't like to go to the doctor

  mwen pa renmen ale kay doktè

  i don't remember

  mwen pa sonje

  i don't smoke

  mwen pa fimen

  i don't take anything

  mwen pa pran anyen

  i don't think i have high blood pressure

  mwen pa kwè mwen fè tansyon

  i don't think so

  mwen pa kwè sa

  i don't think you have any serious warning signs

  mwen pa kwè ou gen okenn siy avètisman ki grav

  i don't want to say that is what it is

  mwen pa vle di sa ye jan li ye a

  i do smoke

  mwen fimen

  i do smoke some cigarettes

  mwen konn fimen kèk sigarèt

  i drink my milk every day

  mwen bwè lèt mwen chak jou

  i eat

  mwen manje

  if anything changes

  si yon bagay chanje

  if did?

  si li te fè l ?

  i feel a pain in the chest here in the front part of the chest

  mwen santi doulè nan pwatrin mwen, la nan devan pwatrin mwen an

  i feel a pain in the neck

  mwen gen yon doulè nan kou mwen

  i feel pain all over my head

  mwen gen yon doulè nan tout tèt mwen

  i feel pain everywhere

  mwen gen doulè nan tout kò m

  i feel pain here and also here and also there

  mwen gen yon doulè la epi la epi la a tou

  i feel pain here in front of the brow and also quite behind the nape on these two sides

  mwen gen doulè devan sousi a epitou dèyè nen mwen nèt sou de bò sa yo

  i feel pain in all my bones

  mwen gen doulè nan tout zo mwen

  if i go up some stairs

  si mwen monte kèk mach eskalye

  if i'm laying or resting

  si mwen kouche oswa m ap repoze

  if in the next five to seven days that you're not better

  si pandan pwochen senk oswa sèt jou yo ou pa santi w pi byen

  if i take it easy

  si mwen rete kalm

  if nine one one isn't available

  si nèf en en pa disponib

  if not

  sinon

  if so i would go ahead and take one of those now

  si se sa, mwen ta kontinye e mwen ta pran youn nan sa yo koulye a

  if somebody was to push on your stomach especially right around in this area

  si yon moun te fè presyon sou vant ou, espesyalman nan pati sa a

  if that is a problem

  si se yon pwoblèm

  if that is what you asking

  si se sa w ap mande

  if there aren't any problems

  si pa gen okenn pwoblèm

  if there is any other issue or questions you need

  si gen lòt pwoblèm osa kesyon ou bezwen

  if they left go quickly?

  si yo kite ale rapidman ?

  if you can draw where the pain is

  si ou kapab trase kote doulè a ye

  if you can get hold of some aspirin

  si ou kapab jwenn kèk grenn aspirin

  if you continue to have high fevers

  si ou kontinye gen gwo lafyèv

  if you could

  si ou te kapab

  if you have a fever of a hundred and two or higher

  si ou gen lafyèv sande degre oswa plis

  if you haven't gotten any better in about twenty four hours

  si ou pa amelyore nan anviwon vent-kat èdtan

  if you have taken your temperature

  si ou te pran tanperati w

  if you it or

  si w manje oswa

  if you rest

  si ou repoze

  if you take two aspirins

  si ou pran de grenn aspirin

  if you think that your symptoms or problems warrant a better look

  si ou panse sentòm oswa pwoblèm ou yo ta merite pou nou kontinye egzmen an plis

  i get regular checkups

  mwen fè tchèkòp regilyèman

  i got a fever yesterday

  mwen te gen lafyèv yè

  i got a little bit of pain

  mwen gen yon ti doulè

  i got a little bit you know

  mwen gen yon tikal

  i got a old thermometer here

  mwen gen yon vye tèmomet la a

  i got a slight fever too

  mwen gen yon ti lafyèv tou

  i got distracted

  mwen pèdi konsantrasyon mwen

  i got like stomach pains that go with it

  mwen gen tankou doulè nan vant ki mache avèk li

  i go to my regular checkups and stuff

  mwen fè tchèkòp regilyèman ak lòt bagay toujou

  i got them in my muscles

  mwen genyen yon an misk mwen

  i guess you know it is like pins and needles and stuff like that

  mwen sipoze li tankou zepeng ak zegwi ak bagay konsa

  i had a fever yesterday

  mwen te gen lafyèv ayè

  i had a short sharp pain in my chest

  mwen te gen yon doulè fò pandan yon ti tan nan pwatrin mwen

  i had that in an hour

  mwen te genyen li pandan inèdtan

  i had the normal childhood illnesses

  mwen te gen maladi nòmal tout timoun konn genyen yo

  i had the normal illnesses

  mwen te gen maladi nòmal yo

  i have a cold

  mwen gen yon refwadisman

  i have a couple questions

  mwen gen kèk kesyon

  i have a headache here in the front

  mwen gen yon maltèt la a pa devan

  i have a intense headache in the temples

  mwen gen yon gwo maltèt nan tanp mwen yo

  i have a lot of them at home

  mwen gen anpil lakay mwen

  i have a lump in my throat

  mwen gen yon boul nan gòj mwen

  i have a pain everywhere

  mwen gen doulè nan tout kò m

  i have a sharp pain here in the chest

  mwen gen yon gwo doulè la a nan pwatrin mwen

  i have asthma

  mwen gen opresyon

  i have asthma and rheumatism

  mwen gen opresyon ak maladi rimatism

  i have a strong headache

  mwen gen yon gwo maltèt

  i have a wound on my head

  mwen blese nan tèt

  i have been working all morning

  mwen t ap travay tout maten an

  i have breathlessness

  souf mwen kout

  i have diabetes

  mwen gen dyabèt

  i have had it for several days

  mwen te genyen l pandan plizyè jou

  i have hay fever though too

  mwen fè alèji kont polèn tou

  i have it

  mwen genyen l

  i have made on the body around the chest area?

  mwen te fè sou kò a toutotou pati pwatrin lan ?

  i have not felt very well for two days

  mwen pa santi m byen depi de jou

  i haven't any pain

  mwen pa gen okenn doulè

  i haven't had much reason to

  mwen pa t gen okenn rezon pou

  i haven't really talked about it

  mwen pa t vreman pale de sa

  i haven't seen the doctor in several years

  mwen pa janm ale kay doktè pou plizyè lane

  i haven't taken it since then

  mwen pa t janm pran li depi lè sa a

  i have pain everywhere

  mwen gen doulè nan tout kò m

  i have problems eating fish

  mwen gen pwoblèm manje pwason

  i have problems sleeping

  mwen gen pwoblèm pou dòmi

  i have problems with my feet

  mwen gen pwoblèm avèk pye mwen yo

  i have quite a toothache too

  mwen gen yon gwo maldan tou

  i have some difficulty breathing too

  mwen gen kèk difikilte pou respire tou

  i have throat pain

  mwen gen doulè nan gòj

  i just feel really warm

  mwen annik santi m cho toutbon

  i just kinda feel it up there sometimes

  mwen annik santi l yon jan tripote m pafwa

  i know that the last couple hours

  mwen konnen sa nan dènye dezèdtan ki sot pase yo

  i know the doc orders a lot of tests for me

  mwen konnen doktè a mande anpil egzamen pou mwen

  i like to drink

  mwen renmen bwè

  i'll do that right now

  mwen pral fè sa kounye a

  i'll follow your advice

  mwen pral suiv konsèy ou

  i'll send you an image

  mwen pral voye yon imaj pou ou

  i'll show you this picture here

  mwen pral montre w foto sa a isit la

  i'll try to draw you a picture

  mwen pral eseye fè yon desen pou ou

  i lost the connection here

  mwen pèdi koneksyon an isit la

  i'm a bricklayer

  mwen se yon bòsmason

  i'm a hundred and two kilograms

  mwen peze sande kilogram

  i'm allergic to pollen of the spring but not to medicines

  mwen fè alèji ak polèn nan sezon prentan, men mwen pa fè alèji ak medikaman

  i'm a truck driver

  mwen se yon chofè kamyon

  i'm calling

  m ap rele

  i'm coming right in

  m ap vini kounye a

  i mean

  mwen vle di

  i mean your temperature in the last twenty four hours?

  mwen vle di tanperati w nan dènye vennkat èdtan ki sot pase yo?

  i'm elizabeth

  mwen se Elizabeth

  i'm feeling achy all over

  mwen santi doulè toupatou

  i'm feeling better today

  mwen santi m pi byen  jodi a

  i'm five foot six inches

  wotè m se senk pye ak sis pous

  i'm forty five years old

  mwen gen karannsenk an

  i'm going to send you a diagram now on the computer

  mwen pral voye yon dyagram pou ou sou konpitè a kounye a

  i'm going to show you a diagram

  mwen pral montre w yon dyagram

  i'm going to show you here on this picture

  mwen pral montre w isit la, sou foto sa a

  i'm gonna ask you a few questions

  mwen pral poze w kèk kesyon

  i'm gonna give you a pain scale

  mwen pral ba w divès degre doulè

  i'm gonna send you a picture

  mwen pral voye yon foto pou ou

  i'm gonna send you this picture of the body

  mwen pral voye foto sa pou ou de kò a

  i'm having chest pain

  mwen gen doulè nan pwatrin

  i'm having some chest pain today

  mwen gen kèk doulè nan pwatrin jodi a

  i'm having some problems

  mwen gen kèk pwoblèm

  i'm having some problem today

  mwen gen yon pwoblèm jodi a

  i'm here

  mwen isit la

  i'm in good health otherwise

  otreman, mwen an bòn sante

  i'm just having some headaches and some fever today

  mwen gen enpe maltèt ak enpe lafyèv jodi a

  i'm looking at this thing here

  m ap gade bagay sa a isit la a

  i'm not

  mwen pa

  i'm not feeling so well

  mwen pa fin santi m byen

  i'm not feeling very well

  mwen pa santi m trè byen

  i'm not having any problems with the back right now

  mwen pa gen ankenn pwoblèm nan do m kounye a

  i'm not sure about that one

  mwen pa fin sèten pou sila a

  i'm not taking any medication

  mwen p ap pran ankenn medikaman

  i'm not taking any medications at all

  mwen p ap pran ankenn medikaman ditou

  i'm not vomiting

  mwen pa vomi

  i'm not well

  mwen pa byen

  i'm okay

  mwen byen

  i'm sixty five

  mwen gen swasannsenk an

  i'm sixty-five

  mwen gen swasannsenk an

  i'm sixty five years old

  mwen gen swasannsenk an

  i'm sorry

  eskize

  i'm sorry about that

  eskize m pou sa

  i'm telling you

  mwen di w

  i'm trying to draw a circle

  m ap eseye trase yon sèk

  i'm very concerned of what complications or problems you have

  mwen enkyete anpil pou konplikasyon oswa pwoblèm ou genyen yo

  i'm very concerned that you may be having what is called a heart attack

  mwen enkyete anpil, ou gendwa ap fè anpil sa yo rele yon kriz kadyak

  i'm well

  mwen byen

  i'm worried

  mwen enkyete

  i need some help

  mwen bezwen kèk èd

  i need you to do one thing first

  mwen vle ou fè toudabò yon bagay

  i never had problems

  mwen pa te janm gen pwoblèm

  in fact they might take an electrocardiogram

  anfèt, yo posib fè yon elektwokadyogram

  in fact yesterday i vomited

  anfèt, mwen te vomi ayè

  in here

  isit la

  in my family my father died in his sleep

  nan fanmi pa m, papa m te mouri pandan l ap dòmi

  in my left side

  nan bòkote gòch mwen

  in my opinion it is flu

  dapre mwen se grip

  in my opinion the best thing is to take an aspirin today

  dapre mwen pi bon bagay se pran yon aspirin jodi a

  in my opinion this is a little flu

  dapre mwen se yon ti grip

  instead if it is necessary

  alaplas, si li nesesè

  in the past i stayed calm

  otrefwa, mwen te rete kalm

  in this area

  nan domèn sa a

  intoxicated

  entoksike

  i really don't know

  mwen pa konnen toutbon

  i really need to talk to somebody

  mwen vrèman bezwen pale ak yon moun

  i recommend you see your doctor again for follow up

  mwen rekòmande ou al wè doktè w ankò pou suivi

  i said chest pain

  mwen te di doulè nan pwatrin

  i saw it once on er

  mwen te wè li yon fwa nan sal dijans (translate as "sal dijans" if "er" stands for Emergency Room)

  i see

  mwen konprann (understand), mwen wè (see)

  i see it

  mwen konprann li (understand), mwen wè li (see)

  i see it going from the center of your chest going up to your neck

  mwen wè li soti nan mitan pwatrin ou al monte nan kou w

  i see it now

  mwen wè li kounye a

  i see one on your right arm

  mwen wè youn sou bra dwat ou

  is from the g i related indigestion heartburns

  èske soti nan lestomak brile anrapò ak tib dijestif (if g i stands for gastrointestinal track)

  is it a cold sweat?

  èke se swe frèt?

  is it a sharp pain a dull pain a pressure?

  èske se yon doulè pike toudenkou, yon doulè pa twò fò ki dire, yon presyon?

  is it bloody or anything?

  èske l gen san oswa yon lòt bagay?

  is it constant?

  èske li la toutan?

  is it continuous?

  èske l pa janm chanje?

  i sit down

  mwen chita

  is it foul smelling at all?

  èske l gen yon odè pouri?

  is it just stay there

  èske l annik rete la

  is it like some heavy heavy person sitting on your chest?

  èske se tankou yon moun ki lou anpil anpil chita sou pwatrin ou?

  is it sharp like a knife

  èske l pike tankou yon kouto

  is it that tight?

  èske sa sere?

  is it the first time that you feel it?

  èske se premye fwa ou santi l?

  is it the first time this happened?

  èske se premye fwa  sa te rive?

  is it your food

  èske se manje w ?

  i sleep regularly

  mwen dòmi nòmalman

  i smoke

  mwen fimen

  i started in high school

  mwen te kòmanse nan lekòl segondè

  i started to feel bad this morning

  mwen te kòmanse santi m pa byen maten an

  is that clear?

  èske sa klè?

  is that correct?

  èske sa kòrèk?

  is there anything that

  èske gen yon bagay ki

  is this pain comes during the night

  èske doulè sa parèt pandan lannuit ?

  i suggest to you that tomorrow you go to your doctor

  mwen sijere w al wè doktè w demen

  i suppose i should

  mwen panse m dwe fè l

  i sure do

  sètènman

  i swear to god it must have been like a seven or an eight or something like that

  mwen sèmante devan Bondye li te dwe tankou yon sèt oswa uit osinon yon bagay tankou sa

  it actually sounds like you may be experiencing some cardiac pain some heart pain

  anfèt li sanble tankou ou gen kèk doulè kadyak, kèk doulè kè

  i take an anti-inflammatory and a bronchial dilating medication for the asthma

  mwen pran yon medikaman anti-enflamatwa ak medikaman ki dilate bwonch pou opresyon an

  i take a rest

  mwen fè yon repoze

  i take motrin eight hundred

  mwen pran motrin uisan

  it all started with the headaches and with the fever about the same time

  tout bagay te kòmanse avèk yon maltèt epi lafyèv apeprè nan menm moman

  it comes and goes some

  li ale vini

  it does

  li fè sa

  it doesn't hurt

  li pa fèmal

  it does seem to get a little better

  li sanble ap amelyore yon tikras

  i tell you doc

  mwen di w dòk

  it feels pretty sharp

  ou santi l ase fò

  it goes to your left arm?

  li ale nan bra gòch ou?

  it happened

  li te rive

  it has been going on for the past two days

  li te kontinye pandan de dènye jou ki sot pase yo

  it has been lasting all day

  li te dire tout jounen an

  it hasn't appeared with my meals

  li pa t parèt lè m ap manje

  i think i know how to use it

  mwen kwè m konnen kijan pou sèvi avè l

  i think i'm about maybe sixty-five or sixty-six

  mwen kwè m gen pètèt swasannsenk oswa swasannsis zan

  i think it's better you go to the hospital by ambulance

  mwen kwè li pi bon w ale lopital nan anbilans

  i think so

  mwen panse sa

  i think we're worried that you are having an acute event here

  mwen kwè nou pè gen yon bagay ki rive w toudenkou isit la

  i think you'll be okay for a couple days

  mwen kwè ou pral byen pou kèk jou

  i throw up

  mwen vomi

  it hurts

  li fèmal

  it hurts in the chest

  li fèmal nan pwatrin

  it hurts in the middle of my chest

  li fèmal nan mitan pwatrin mwen

  it hurts so much

  li fèmal anpil

  it is about a five right now

  li apeprè yon senk kounye a

  it is about right about in there

  li apeprè gen rezon anndan la a

  it is accompanied by breathlessness

  li vini ak esoufman

  it is a cold sweat

  se yon swe frèt

  it is actually constricting here

  anfèt li konprime isit la

  it is almost ninety percent

  li prèske katrevendis pousan

  it is a pressure like chest pain

  se yon presyon tankou doulè nan pwatrin

  it is a really strong pressure right in the middle

  se vrèman yo gwo presyon, egzakteman nan mitan

  it is clear

  sa klè

  it is doctor smith

  se doktè Smith

  it is during that time too

  se pandan moman sa a tou

  it is going up my neck

  li monte nan kou m

  it is hard to breathe sometimes too

  li difisil tou pou respire pafwa

  it is ibuprofen

  se ibipwofèn

  it is in my chest

  se nan pwatrin mwen

  it is in the center of my chest

  se nan mitan pwatrin mwen

  it is in the center of the chest

  se nan mitan pwatrin lan

  it is just

  li sèlman

  it is just dry

  li sèk sèlman

  it is just hard to remember really

  li annik reyèlman difisil  pou sonje

  it is just normal

  li jis nòmal

  it is kinda like yellow liquid

  li yon jan tankou likid jòn

  it is more

  li piplis

  it is mostly during the day

  se sitou pandan lajounen

  it is not a stiff neck

  se pa yon kourèd

  it is not like something

  se pa tankou yon bagay

  it is occurring right in the middle of my chest

  li rive egzakteman nan mitan pwatrin mwen

  it is occurring t

  li rive t

  it is real sensitive

  li vrèman sansib

  it is right in the center of my chest

  li egzakteman nan mitan pwatrin mwen

  it is sharp

  li pike

  it is t

  li t

  it is the emergency room

  se sal dijans la

  it is the first time

  se pou premye fwa

  it is up here above my eye and above my ear on both sides

  li la anwo zye m ak anwo zòrèy mwen sou toude bò

  it kinda goes away a little

  li yon jan disparèt toupiti

  it moves

  li deplase

  i took some tylenol

  mwen te pran kèk tylenol

  it radiates up into my neck

  li gaye nan kou mwen

  it seems an itch a tingling

  li sanble yon demanjezon, yon pikotman

  it seems to go away

  li sanble disparèt

  it should be coming in just a few minutes

  li ta dwe vini nan kèk minit sèlman

  it's not certain you have to be admitted to the hospital

  li pa sèten ou bezwen admèt nan lopital

  it's not serious

  li pa grav

  it's not simple

  li pa senp

  it's not the first time

  se pa pou premye fwa

  it sorta goes away

  li tankou disparèt

  it sounds like you have a viral illness

  ondire w gen yon maladi viral

  it sounds like you just may have the garden variety cold or a flu

  ondire w ka annik gen rim òdinè a oswa yon grip

  it sounds/+ or

  ondire/+ oswa

  it started earlier this morning

  li te kòmanse byen bonè maten an

  it started this morning

  li te kòmanse maten an

  it suggest that you may be having a heart attack

  li sijere ou gendwa ap fè yon kriz kadyak

  it wakes you up?

  li reveye w?

  it was about a nine

  li te anviwon nevè

  it was a hundred and two this morning

  li te sande maten an

  it was a hundred degrees

  li te san degre

  it was checked

  yo te verifye li

  it was short and sharp

  li te kout ak fò

  it went up into my neck this morning

  li te monte nan kou m maten an

  it won't let me do it

  li p ap kite m fè li

  i understand

  mwen konprann

  i understand what you're saying

  mwen konpran sa w di a

  i usually don't go to the doctor

  dabitid mwen pa ale kay doktè

  i've been a healthy person

  mwen te yon moun ansante

  i've been having a lot of diarrhea

  mwen gen anpil dyare

  i've been having some problems

  mwen gen kèk pwoblèm

  i've been trying to quit

  mwen te eseye sispann

  i've got a bad headache

  mwen te gen yon gwo maltèt

  i've got a fever

  mwen te gen yon lafyèv

  i've got pain in my chest

  mwen te gen doulè nan pwatrin mwen

  i've had a cough

  mwen te gen yon tous

  i've had before

  mwen te gen anvan

  i've smoked for years now

  sa fè anpil ane m ap fimen

  i've very concerned of this chest pain

  mwen enkyete anpil ak doulè nan pwatrin sa a

  i want you to tell me in describing this chest pain

  mwen vle ou di m jan w dekri doulè nan pwatrin sa a

  i was always well

  mwen te toujou byen

  i was discharging the truck

  mwen t ap dechaje kamyon an

  i was having my cup of coffee

  mwen t ap bwè tas kafe mwen

  i will doc

  m ap fè l dòk

  i will send you an image

  mwen pral voye yon imaj pou ou

  i will send you an image on your screen

  m pral voye yon imaj pou ou sou ekran pa w

  i would advise you that

  mwen ta konseye pou ou

  i would call an ambulance

  mwen ta rele yon anbilans

  i would highly recommend that you go to the clinic at this time

  mwen ta konseye anpil w ale nan klinik la nan moman sa a

  i wouldn't go into the casing

  mwen pa t ap antre nan bwat la

  i would recommend

  mwen ta konseye

  i would say it is probably an eight

  mwen ta di se pwobableman yon uit

  i would suggest just taking it easy

  mwen ta sijere ou annik kalme w

  i would try to make an appointment with a doctor

  mwen ta eseye pran yon randevou ak yon doktè

  jabbing you

  ap pike w

  just anything

  annik anyen

  just couldn't quite breathe

  jis pa te ka respire toutafè

  just from +/advice here

  sèlman nan+/ konsèy isit

  just kind of point to me

  annik yon jan montre m

  just like that

  annik konsa

  just occasionally

  detanzantan sèlman

  just therapy for insulin

  sèlman tretman pou ensilin

  just -/you cannot say that

  sèlman -/ou pa ka di sa

  last question

  dènye kesyon

  let me ask you

  kite m mande w

  let me ask you just a few questions

  kite m poze w kèk kesyon sèlman

  let me ask you some other questions here

  kite m poze w kèk lòt kesyon isit la

  let me give you a scale

  kite m ba w plizyè degre

  let's see

  ann gade

  let us see

  ann gade

  like a big gorilla?

  tankou yon gwo goril?

  like climb steps

  tankou monte mach

  like high blood pressure or diabetes

  tankou tansyon wo oswa dyabèt

  like i wanted to

  tankou m te vle

  like red dots?

  tankou pwen wouj?

  like right in the center of the chest

  tankou egzakteman nan mitan pwatrin

  like somebody is sticking in you with a knife

  tankou yon moun ap rantre yon kouto anndan w

  like the doctor tells me

  jan doktè a di m

  like you know it stings and burns a lot

  tankou ou konnen, li pike ak brile anpil

  like you've t

  tankou w t

  listen

  koute

  makes it go away?

  fè li disparèt?

  man that is real sensitive isn't it?

  mezanmi, sa reyèlman sansib, se pa vre?

  mark the areas

  make zonn yo

  mary

  mary

  mary i want to give you a suggestion

  mary, mwen vle fè w yon sijesyon

  maybe in your back in your arm

  pètèt nan do w, nan men w

  maybe take a friend to escort you

  pran yon zanmi pètèt pou akonpanyen w

  maybe you know four five hours something like that

  pètèt, ou konnen, kat, senk èdtan, yon bagay tankou sa

  maybe you might have somebody in the clinic or the emergency room have a look at you

  pètèt ou ka fè yon moun nan klinik la oswa nan sal dijans la egzaminen w

  may i help you?

  èske m ka ede w?

  mean

  vle di

  minutes

  minit

  minutes?

  minit?

  misses jones what kind of pain are you having?

  madam jones, ki kalite doulè ou genyen?

  more than you are bad?

  plis pase w move?

  mostly in my arms and legs

  sitou nan bra m ak janm mwen

  most of the time it is this type of chest pain

  leplisouvan se tip doulè nan pwatrin sa a

  my arms my legs

  bra mwen yo, janm mwen yo

  my chest pain

  doulè nan pwatrin mwen an

  my chest really hurts

  pwatrin mwen vrèman fè m mal

  my children have been vomiting and diarrhea

  timoun mwen yo te gen vomisman ak dyare

  my church don't believe in that

  legliz mwen pa kwè nan sa

  my doctor suggested to me to see a specialist

  doktè m te sijere m wè yon espesyalis

  my eyes are blue

  zye m yo ble

  my eyes are red

  zye m yo wouj

  my feet up

  pye m anlè

  my head hurts a lot

  tèt mwen fè m mal anpil

  my head hurts here in the front

  tèt mwen fè m mal isit la, pa devan

  my kids are vomiting

  piti mwen yo ap vomi

  my mother is well

  manman m byen

  my muscles are hurting

  misk mwen yo ap fè m mal

  my muscles just hurt all over

  misk mwen yo annik fè m mal toupatou

  my name is jewelry

  non mwen se bijou

  my name is mary

  non mwen se mary

  my nephew

  neve mwen

  my nose is red

  nen m wouj

  my nose is running

  nen m ap koule

  my old man he dropped dead

  papa m (oswa nonm mwen) tonbe mouri rèd

  my sister has similar symptoms

  sè m gen menm sentom yo

  my sister was over three days ago

  sè m te vizite m sa gen twa jou

  my stomach

  vant mwen

  my sugar level

  nivo sik mwen

  my sweat is cold

  swè mwen frèt

  my throat hurts

  gòj mwen fè m mal

  my urine is fine

  pipi m nòmal

  nausea?

  noze?

  nausea vomiting or diarrhea?

  noze, vomisman oswa dyare?

  nine

  nèf

  nine one one

  nèt en en

  no abdominal pain

  pa gen malvant

  no alcohol

  pa pran alkòl

  no chills

  pa gen frison

  no doc

  non, doktè

  no medicine

  pa gen medikaman

  no no

  non non

  no no no

  non non non

  no other medical problems

  pa gen lòt pwoblèm medikal

  nope

  non

  no shortness of breath

  pa gen souf kout

  no sir

  non, mesye

  no sweats

  pa gen swe

  not a lot

  pa anpil

  not anything as severe as this

  ankenn bagay grav tankou sa a

  not as much though

  pa anpil erezman

  not better

  pa pi byen

  nothing like that

  anyen tankou sa

  not really

  pa vrèman

  not that i know of

  anyen ke mwen konnen

  not that i'm aware of

  anyen mwen okouran

  not the front

  se pa pa devan

  not to drugs but to pollen and dust

  pa pou medikaman, men pou polèn ak lapousyè

  now does it radiate anywhere?

  bon, èske li gaye kèlkanswa lòt kote?

  now for the fever you can take a tachipirina sweet

  bon, pou lafyèv la, ou ka pran yon tachipirina dous

  now i'm at home

  bon, mwen lakay mwen

  now i send you an image

  kounye a, mwen voye yon imaj pou ou

  now it is more like a ten

  kounye a li plis tankou yon dizèn

  now lie down on the bed

  kounye a, kouche sou kabann lan

  now mary how many days have you had the symptoms

  Bon Mary, depi konbyen jou ou gen sentom yo

  now on a scale of one to ten

  bon, soti nan en pou rive nan dis

  now tell me

  kounye a, di m

  now that i know you're a bricklayer

  piske kounye a m konnen ou se yon bòs mason

  now that we've been talking?

  piske nou fin pale?

  now you said you have a chest pain

  bon, ou di ou gen yon doulè nan pwatrin

  n t

  n t

  occasionally

  detanzantan

  occasionally i have some chest pain

  detanzantan mwen gen enpe doulè nan pwatrin

  of course the worst case scenario would be

  byennantandi, pi move sitiyasyon an se ta

  of course we're worried about a heart attack

  byennantandi, nou te enkyete pou yon kriz kadyak

  oh

  o!

  oh doc

  o dòk

  oh god doc

  o, bondye, doktè

  oh gosh

  o, bondye

  oh g t

  o g t

  oh it is just this pressure

  o, se sèlman presyon sa a

  oh no no

  o non non

  oh yeah

  o wi

  okay

  oke

  okay?

  oke?

  okay are you having any other symptoms along with this other than just the pain

  oke, èske w gen nenpòt lòt sentom ansanm ak sila a, ki diferan de doulè a

  okay elizabeth

  oke elizabeth

  okay marco

  oke marco

  okay mary

  oke mary

  okay okay

  oke oke

  one day two days three days?

  yon jou, de jou, twa jou?

  one is just slight amount of pain

  yonn, se jis yon ti kantite doulè

  only when i cough

  lè m ap touse sèlman

  only when i swallow

  lè m ap vale sèlman

  on my left arm

  sou bra gòch mwen

  or any

  oswa nenpòt

  or come in to the emergency room

  oswa vini nan sal dijans

  or does it burn

  oubyen èske l brile w

  or does it go other parts of your body?

  oubyen èske l ale nan lòt pati nan kò w?

  or does it stay with you?

  oubyen èske l rete ansanm avè w?

  or does this seem related to your headache?

  oubyen èske sa sanble anrapò ak maltèt ou an?

  or does your stomach hurt?

  oubyen èske vant ou fè w mal?

  or down into your arm?

  oubyen anba nan bra w?

  or do you breathe well?

  oubyen èske w respire byen?

  or do you drink alcohol or anything like that?

  oubyen èske w bwè alkòl oswa yon bagay tankou sa?

  or do you feel pain in other parts too?

  oubyen èske w santi doulè nan lòt pati tou?

  or do you have pins and needles in your arm?

  oubyen èske w santi foumi nan bra w yo?

  or do you just feel warm?

  oubyen èske w annik santi w cho?

  or do you throw up food and liquids or what?

  oubyen èske w vomi manje ak likid, oswa kisa?

  or feel like burping

  oubyen w anvi rann gaz

  or feel like you're getting worse

  oubyen w gen enpresyon w ap vin pi mal

  or go to the nearest emergency room

  oubyen ale nan sal dijans ki pi pre a

  or have any wheezing now?

  oubyen èske w gen respirasyon siflan kounye a?

  or help you with the shakes?

  oubyen ede w ak tranbleman yo?

  or if i you know i had to go get the mail earlier

  oubyen si w konnen mwen dwe al pran lèt yo pi bonè

  or if you don't have a friend or someone

  oubyen si w pa gen yon zanmi oswa yon moun

  or if you have high blood pressure

  oubyen si w soufri tansyon wo

  or if your temperature goes over hundred and five

  oubyen si tanperati w depase sansenk

  or is it a dull throbbing ache?

  oubyen èske se yon doulè pa twò fò ki dire, ki lanse w regilyèman?

  or is it a funny color

  oubyen èske se yon koulè dwòl

  or is it bloody or anything?

  oubyen èske l gen san oswa yon lòt bagay?

  or is it feel like maybe a squeezing

  oubyen èske w gen enpresyon petèt tankou yon bagay k ap kofre

  or is something lying heavy?

  oubyen èske se yon bagay ki rete fò?

  or is there anything that

  oubyen èske gen lòt bagay ki

  or it gets worse

  oubyen, li vin pi mal

  or it is not relevant?

  oubyen li pa enpòtan?

  or make an appointment with your doctor

  oubyen pran yon randevou avèk doktè w

  or somebody sitting on your chest?

  oubyen yon moun ki chita sou pwatrin ou?

  or something like that

  oubyen yon bagay konsa

  or stop exercising?

  oubyen sispann fè egzèsis?

  or stop walking

  oubyen sispann mache

  or take an ambulance over right now

  oubyen pran kontwòl yon anbilans kounye a

  or tolerate fluids

  oubyen tolere likid

  or try to move around a lot

  oubyen eseye bouje anpil

  or what makes it worse?

  oubyen kisa k fè li pi mal?

  or when you're doing a little activity?

  oubyen lè w ap fè yon ti aktivite?

  or where your problem is

  oubyen kote pwoblèm ou ye

  or you could feel free to stop in here in the emergency room for an evaluation

  oubyen pa ezite pase isit la nan sal dijans la pou yon egzamen

  other than insulin are you on any other medications?

  apade ensilin, èske w ap pran yon lòt medikaman?

  pack and a half a day

  yon pake edmi pa jou

  pains in my arms

  doulè nan bra mwen yo

  perfect

  pafè

  please help me

  tanpri, ede m

  please see your physician again within the next twelve hours

  tanpri, al wè medsen w ankò nan douz èdtan annapre yo

  please tell me what i have to do

  tanpri, di m sa m dwe fè

  please wait

  tanpri, tann

  please wait a moment

  tanpri, tann yon moman

  pretty much the same with the fever and the cough headache and muscle pains

  apeprè, menm lafyèv ak tous la, maltèt ak doulè nan misk

  probably it was about an eight

  sandout, li te apeprè yon uit

  probably twenty twenty-five years

  pwobableman ven, vennsenk an

  radiate

  gaye

  real loose and runny?

  vrèman lach e k ap koule?

  really strong?

  vrèman fò?

  right

  dwat

  right?

  se pa vre?

  right in the middle of my chest

  egzakteman nan mitan pwatrin mwen

  right now

  touswit

  she's well

  li byen

  should be on the left side

  ta dwe sou kote gòch

  show me on this image where you feel the pain

  montre m sou imaj la ki kote w santi doulè a

  show me where exactly the pain is

  montre m egzakteman ki kote doulè a ye

  since i joined the army

  depi mwen fin antre nan lame

  since you have a fever

  piske w gen lafyèv

  socially

  sosyalman

  so did you never take tests regarding your heart

  kidonk, èske w janm konn fè egzamen pou kè w

  so don't you know if you have some problems with your heart?

  kidonk, èske ou pa konn si w gen kèk pwoblèm nan kè?

  so do you think that some of these symptoms could be related to being pregnant?

  kidonk, èke w panse kèk nan sentom sa yo ta kapab anrapò ak yon gwosès?

  so goodbye

  alò, orevwa

  so if you would find your way to the nearest emergency room

  kidonk, si w ta jwenn wout pou ale nan sal dijans ki pi pre a

  so i get a lot of visitors that come in

  kidonk, mwen gen anpil vizitè ki vini

  so i gotta sit down a lot

  kidonk, mwen oblije chita anpil

  so i gotta work you know doc

  kidonk, ou konnen dòk, mwen dwe travay

  so i have to use sprays

  kidonk, mwen dwe sèvi ak espre

  so i'm not having any problems with that

  kidonk, mwen p ap gen ankenn pwoblèm ak sa

  so i'm sure you're out there working in a pretty hot environment

  kidonk, mwen sèten ou deyò a la, ap travay nan yon anviwonnnman ase cho

  so in your family maybe your mother?

  kidonk nan fanmi w, pètèt manman w?

  so i really haven't gone to the doctor

  kidonk mwen pa te ale vrèman kay doktè

  so i think i should have them at home

  kidonk, mwen panse mwen dwe genyen yo lakay

  so it's not the first time

  kidonk se pa pou premye fwa

  so i've been smoking for like twenty years

  kidonk, m ap fimen depi ventan konsa

  so i want you to hang up

  kidonk mwen vle rakwoche

  so i will stay here quiet

  kidonk, m ap rete la trankilman

  so i would say like you know a few hours ago

  kidonk, mwen ta di depi kèk èdtan konsa

  some medication for that

  kèk medikaman pou sa

  some nausea

  enpe noze

  some people say it is

  sèten moun di se sa

  some sinus medicine may help your headache as well

  kèk medikaman pou sinis kapab ede w ak maltèt la tou

  something is happening

  gen yon bagay k ap pase

  sometimes i just can't catch my breath

  pafwa, mwen annik pa ka reprann souf mwen

  sometimes it gets better

  pafwa li amelyore

  sometimes it gets worse

  pafwa, li vin pi mal

  so none of it goes to your back?

  kidonk pa gen anyen ladan ki ale nan do w?

  so okay

  alò, oke

  soon after i got out of bed

  touswit aprè mwen te kite kabann

  sore throat?

  malgòj?

  so sometimes it gets a little high

  alò pafwa li vin enpe wo

  so that i can see exactly

  pou mwen ka wè egzakteman

  so the pain and the temperature go away

  kidonk doulè ak tanperati a disparèt

  so what else do i do now?

  alò, ki lòt bagay pou m fè kounye a?

  so yeah

  kidonk, wi

  so you can show me exactly where you feel the pain

  pou ou kapab montre egzakteman ki kote w santi doulè a

  so you can't breathe

  kidonk ou pa ka respire

  so you can you can draw where you feel the pain

  dekwa pou ou kapab trase ki kote w gen doulè a

  so you don't know if you're diabetic

  kidonk, ou pa konnen si w fè dyabèt

  so you'll go to the first aid station

  kidonk, ou va ale nan pòs premye swen an

  so you must be seen immediately in our emergency room

  kidonk, nou dwe egzaminen w touswit nan sal dijans la

  so your arms and legs hurt

  kidonk bra ak janm ou fè w mal

  so your chest pain started this morning

  kidonk doulè nan pwatrin ou an te kòmanse maten an

  so your children are having some of the same symptoms?

  kidonk timoun ou yo gen enpe nan menm sentom yo?

  so you're about two hundred t

  kidonk, ou peze apeprè desan t

  stay quiet

  rete trankil

  stop

  kanpe (sispann)

  sure

  sèten

  sure i'll do that doc

  sètènman, m pral fè sa dòk

  sure mary

  sètènman mary

  sure thing

  dakò

  sweats

  swè

  take a couple of aspirin

  pran de grenn aspirin

  take motrin eight hundred milligrams

  pran motrin uisan miligram

  take one now

  pran youn kounye a

  take you right to the emergency room

  mennen w toudwat nan sal dijans la

  tell me about your chest pain

  pale m de doulè nan pwatrin ou an

  tell me also

  di m tou

  tell me do you have muscle pains all over your body?

  di m non, èske w gen doulè nan misk toupatou nan kò w?

  tell me is this pain like something lying heavy?

  di m non, èske doulè sa a tankou yon bagay ki rete fò?

  tell me more about your headaches

  pale m plis de maltèt ou yo

  tell me please

  tanpri, di m

  tell me what i should do?

  di m kisa m dwe fè?

  tell me what medicines you take

  di m ki medikaman w pran

  tell me where do you feel the pain?

  di m ki kote w santi doulè a?

  tell me who is at your house now with you?

  di m kimoun ki lakay ou ansanm avè w kounye a?

  ten being the worst pain

  dis konsidere doulè ki pi mal la

  ten is the worst pain

  dis se doulè ki pi mal la

  than i am

  pase m

  than if i had a cold

  pase si m te gen yon rim

  thanks

  mèsi

  thank you

  mèsi

  thank you doctor

  mèsi doktè

  thank you for calling

  mèsi poutèt ou rele

  thank you very much

  mèsi anpil

  that after when you eat

  ke apre lè w manje

  that by mouth

  ke nan bouch

  that come to the store

  ki vin nan magazen an

  that helped out a little bit

  ki te ede yon tikras

  that i believe you have contracted the same illness as your family and friends

  ke m panse ou te trape menm maladi ak fanmi w ak zanmi w

  that i call a doctor

  ke m rele yon doktè

  that i have

  ke m genyen

  that i have drawn on the figure?

  ke m te trase sou figi a?

  that i need to know about?

  ke m dwe konnen?

  that is about

  ki pral

  that is about there

  ki prèske la

  that is a good question doc

  se yon bon kesyon dòk

  that is clear

  sa klè

  that is coming from possibly a heart attack

  ki soti pètèt nan yon kriz kadyak

  that is coming up

  k ap vini

  that is exactly where it is

  ki se egazakteman kote li ye

  that is going around right now

  k ap sikile kounye a

  that is good

  ki bon

  that is perfect circle

  se yon sèk pafè

  that is real sensitive

  sa sansib reyèlman

  that is right

  ki bon

  that is the wrong side

  ki se move kote a

  that is what i'm gonna do

  se sa mwen pral fè

  that is what i'm gonna do then

  se sa mwen pral fè apresa

  that is what i'm thinking

  se sa m ap panse

  that is what it feels like

  se sa li sanble

  that is where the pain is?

  ki se kote doulè a ye a?

  that it kinda comes and goes

  ke li yon jan ale vini

  that moves up and down into your neck and arm

  ki monte ak desann nan kou avèk bra w

  that really hurts

  ki vrèman fè mal

  that seems to be moving up the neck

  ki sanble ap monte nan kou w

  that sounds good

  ki sanble bon

  that we call

  ke nou rele

  that would be better

  sa t ap pi bon

  that would be wonderful

  sa t ap mayifik

  that you described?

  ke ou te dekri?

  that you have been exposed to?

  ke ou te an kontak avè l?

  that you know i'm not expecting it

  ke ou konnen mwen pa te prevwa li

  that you know of?

  ke ou konnen?

  that you're having a heart attack

  ke w ap fè yon kriz kadyak

  that you're throwing up

  ke w ap vomi

  that you've eaten

  ke ou te manje

  the back of your head?

  dèyè tèt ou?

  the chest

  pwatrin lan

  the child is sleeping

  timoun lan ap dòmi

  the diarrhea

  dyare

  the doctor didn't ever tell you anything about it

  doktè a pa te janm di w anyen sou li

  the doctor didn't tell me anything about it

  doktè a pa te di m anyen sou li

  the fever increases at night

  lafyèv la ogmante lannuit

  the fever i've had for the last two days

  lafyèv mwen gen depi de jou a

  the fever started to increase last night

  lafyèv la kòmanse monte plis depi ayèoswa

  the fever started two days ago

  gen de jou depi lafyèv la kòmanse

  the headaches are happening across both sides of my head behind my eyes

  maltèt la sou toude bò tèt mwen epi dèyè zye m

  the last time

  dènye fwa a

  the muscle pains with the hay fever

  doulè misk ak rimdèfwen

  the nearest clinic that you are at

  klinik ki pi pre w lan

  then go ahead and call for an ambulance

  epi alò rele yon anbilans

  then i also get stomach pains with it really

  epi mwen gen doulè vant ak li san betize

  then i get up

  epi mwen kanpe

  then you might wanna come back

  epi ou ka vle tounen

  the pain is becoming more frequent and more intense

  doulè a vin pi plis epi pi fò

  the pain started about ten minutes ago

  gen dis minit depi doulè a kòmanse

  there could be maybe a just a virus going around

  ka poutèt yon viris k ap sikile

  there is something going on with some of my family members

  se yon bagay enpe nan fanmi m geyen

  there is still a little pain there

  toujou gen yon ti doulè la

  there should be a picture in front of you

  sipoze gen yon foto devan zye w

  there's my brother

  men frè m lan

  there we go

  trè byen

  there you go

  men

  the stuff

  bagay la

  the temperature is not very high about thirty-seven point five celsius thirty-seven point three celsius

  tanperati a pa twò wo apeprè trannsèt pwen senk sèlsiyis trannsèt pwen twa sèlsiyis

  the wound is bad

  blesi a grav

  they got sick about one day later than me

  yo kòmanse malad yon jou apre m

  they hurt

  yo fè mal

  they should be okay with pregnancy

  yo p ap gen pwoblèm ak gwosès

  this is about a five right now

  li ka yon senk kounye la

  this is doctor clinton from little-rock arkansas

  men doktè clinton ki soti little-rock arkansas

  this is doctor d t

  men doktè d t

  this is doctor porter in the emer/-

  men doktè porter nan ijans

  this is doctor porter in the emergency room

  men doktè porter nan sal dijans

  this is doctor porter in the emergency room triage center

  men doktè porter nan sant triyaj nan sal dijans lan

  this is doctor smith telemedicine clinic

  men doktè smith klinik telemedsin

  this is doctor vanderwal

  men doktè vanderwal

  this is emergency care

  men swen dijans

  this is jesse

  men jesse

  this is jim

  men jim

  this is marco

  men marco

  this is misses jones

  men mis jones yo

  this is miss jones

  men mis jones

  this is mister jones

  men misye jones

  this is mister rick jones

  men misye rick jones

  this isn't a good thing

  bagay sa a pa bon

  this is telemedicine clinic

  men klinik telemedsin lan

  this is the first-aid station speaking

  se pòs premye swen an k ap pale

  this is the us-army telemedicine center

  se sant telemedsin lame ameriken an

  this is the us-army telemedicine referral center

  se sant telemedsin rekòmande lame ameriken an

  this is tom

  men tom

  this pain

  doulè sa a

  this present pain

  doulè kounye a

  this tightness

  sere sa a

  three months ago

  gen twa mwa

  to call nine one one

  pou rele nèf en en

  today

  jodi a

  to exclude some important problems with your heart

  pou verifye ou pa gen okenn gwo pwoblèm kè

  to go ahead and get some regular tylenol

  ou mèt al pran tylenol òdinè

  to have an ambulance take you there

  pou yon anbilans kondui w la

  to maybe wake you up

  pou ka leve w nan dòmi

  to medicines no

  pou medikaman non

  to relieve this type of pain?

  pou soulaje kalite doulè sa a ?

  to take tests

  pou fè tès

  trying to find aspirin at a store

  eseye jwenn aspirin nan magazen

  two hundred and twenty pounds

  desan ven liv

  two hundred twenty pounds

  desan ven liv

  two packs a day

  de pòch pa jou

  two to five minutes

  ant de ak senk minit

  two to three days

  ant de ak twa jou

  two weeks ago

  gen de semèn

  tylenol as it says on the bottle one or two of them every four to six hours

  tylenol jan li make sou poban an, youn oubyen de ant chak kat ak sis è

  uh

  en

  uh-uh

  en-hen

  unfortunately yes

  malerezman wi

  until i'm finished

  jistan mwen fini

  until we evaluate you

  jistan n evalye w

  very good

  trè byen

  very good marco

  trè byen marco

  very much so

  mèsi anpil

  vomiting diarrhea and some nausea

  vomi dyare ak yon ti kèplen

  we have to figure out how urgent it is

  se pou n evalye pou n wè si li ijan anpil

  well

  byen

  well again i think with your history we're concerned that this is something acute

  men ankò mwen kwè, poutèt enfòmasyon mwen gen sou sante ke l ka yon bagay ijan

  well can you tell me a little bit more about your chest pain?

  men èske w ka ban m plis enfòmasyon sou doulè nan pwatrin ou an ?

  well from my point of view it is a little flu

  men dapre opizyon pèsonèl mwen se yon ti grip

  well from what you told me

  men dapre w di m

  well i don't know

  men m pa konnen

  well i don't think it is foul smelling

  men m pa kwe li gen move sant

  well i feel a pain in the front of my body here in my chest

  men m gen yon ti doulè devan sou pwatrin mwen

  well i gotta be honest with you doc

  men se pou m di doktè a laverite

  well i guess i am having a little bit of a chill

  men m kwè mwen gen yon ti frison

  well i guess short of breath

  men m kwè souf kout/wo/anlè

  well i have a lot of muscle pain

  men m gen anpil doulè misk

  well i have a pain in all my bones

  men tout zo nan kò m ap fè m mal

  well i have asthma

  men m fè opresyon

  well i just tried it

  men m fèk eseye li

  well i live with my sister

  men se ak sè m lan mwen rete

  well i'll have somebody waiting to meet you

  men m gen yon moun k ap tann pou l fè konesans ou

  well i'm gonna send you a picture here

  men m ap voye yon foto ba ou isit la

  well i take viagra

  men m pran viagra

  well i tell you what mister jones

  men m ap di w kisa misye jones

  well i think

  men m kwè

  well it is funny that you ask that

  men m kwè li komik w ap mande w sa

  well it is/- lot of times

  men li ye/- anpil fwa

  well i tried to take some tylenol

  men m eseye pran kèk tylenol

  well it's on this side

  men li sou bò sa a

  well it started this afternoon

  men li kòmanse nan apremidi a

  well it t

  men li

  well i've been having a strong pain in my chest

  men m gen yon gwo doulè nan pwatrin mwen

  well i've been having some pain in my muscles and in my arms and my legs

  Men mwen gen doulè nan misk mwen epi nan bra ak janm mwen yo

  well i've had diabetes

  men m fè sik

  well let me ask you a few questions

  men te m mande detwa bagay

  well let me ask you just a few more questions

  men te m mande detwa lòt bagay ankò

  well let us say

  men kite n di

  well like i said it is real sharp

  men jan m di w lan, li pike anpil

  well madam from listening to your symptoms it sounds like you've got one of the flu viruses

  men madanm, dapre senptòm ou fèk eksplike m yo m panse se youn nan viris grip yo

  well maybe my sister

  men se ka sè m lan

  well mister jones

  men misye jones

  well my nephew gave me a computer

  men se neve w lan ki ban m yon òdinatè

  well normally about maybe one hundred maybe ninety something like that

  men an jeneral apeprè petèt san petèt katreven-dis yon bagay konsa

  well right now doc i would have to say it is about a four

  men kounye la doktè, m ta di li anviwon kat

  well right now it is probably five

  men kounye li ka senk

  we'll see you soon

  n ap wè w talè

  well sir

  men misye

  well sometimes it goes up to my neck and around my jaw area and in my upper arms

  men pafwa li monte nan kou m epi toutotou machwa m epi anlè bra m

  well that is good

  men li bon

  well that t

  men li t

  well there is some stuff falling off the trees right now

  men gen kèk bagay k ap soti tonbe nan pyebwa yo kounye la

  well this morning i have some pains

  men m gen ti doulè maten an

  well what exactly is wrong?

  men sa k pase egzakteman ?

  well when i have that pain in my chest

  men lè pwatrin mwen ap fè m mal

  well you know

  men w konnen

  well you know again i think we don't know how serious it is

  men ou konnen m di ankò n pa konnen kijan l grav

  well you know i got problems with my sugar

  men w konnen sik mwen ap ban m pwoblèm

  well you know i used to be taking motrin

  men w konnen m te konn pran motrin

  well you know what can i say doc

  men w konnen sa m ka di doktè

  well your doctor will decide which kind of medicine

  men doktè a ap deside ki kalite medikaman

  we're going?

  nou prale ?

  were you exerting yourself

  èske w t ap fè gwo efò

  we would like it if you came to the emergency room right now

  n ta renmen si w te vini nan ijans lan kounye la

  what about alcohol?

  e alkòl ?

  what about any any sweats or any cold sweats anything like that?

  e sye oubyen sye ak frèt oubyen nenpòt bagay konsa ?

  what about drink alcohol?

  e bwè alkòl ?

  what are you throwing up?

  kisa w ap vomi ?

  what can i say doc

  kisa m ka di doktè

  what color is your stool?

  ki koulè poupou w ?

  what does that look like?

  di m kijan li ye ?

  what does that mean?

  eksplike m sa l vle di ?

  what do i have to do?

  kisa m sipoze fè ?

  what do you feel?

  kisa w santi ?

  what happened?

  kisa ki rive ?

  what i'll need you to do is to have either a friend or yourself call nine one one

  kisa m mande w fè se swa mande yon zanmi oubyen oumenm rele nèf en en

  what is the problem?

  ki pwoblèm ki genyen ?

  what i've been eating

  kisa m manje

  what kinda pain do you have in your chest?

  ki kalite doulè ou genyen nan pwatrin ?

  what kind of work do you do?

  ki travay w ap fè ?

  what makes it better

  kisa ki soulaje w

  what medicine have you tried for this?

  ki medikaman ou eseye pou li ?

  what numbers do they run between?

  ki nimewo li konn ye an jeneral ?

  what other medical problems do you see a doctor for?

  pou ki lòt maladi w al kay doktè ?

  what other medical problems or do you see a doctor for?

  ki lòt maladi oubyen èske w al kay doktè ?

  what problem are you having?

  ki pwoblèm ou genyen ?

  what problem are you having now?

  ki pwoblèm ou gen kounye la ?

  what seems to be the problem?

  ki pwoblèm ki genyen ?

  what's the matter?

  sa k rive ?

  what type of problems

  ki pwoblèm

  what were you doing

  kisa w t ap fè

  what what i i sent you back there?

  pouki m voye w lòtbo a ?

  what you're describing

  sa w ap eksplike a

  when?

  ki lè ?

  when did all this start?

  ki lè tout bagay sa yo kòmanse ?

  when did it happen

  ki lè sa pase ?

  when did it start

  ki lè li kòmanse ?

  when did the pain begin?

  ki lè doulè a kòmanse ?

  when did this start?

  ki lè li kòmanse ?

  when he dropped dead

  lè li mouri

  when i go to the bathroom

  lè m al nan twalèt

  when i got out of bed for the first time

  lè m leve nan bakann premye fwa

  when i'm least expecting it

  lè m pa atann li

  when i'm resting

  lè m ap repoze

  when i'm sitting down

  lè m chita

  when i'm walking

  lè m ap mache

  when i rest

  lè m ap repoze

  when i swallow

  lè m vale

  when it is most severe

  lè l pi grav

  when it radiates up into my jaw up into my jugular

  lè l monte nan machwa m jis nan gòj mwen

  when it started

  lè l kòmanse

  when the pain began?

  lè doulè a kòmanse ?

  when the pain begins

  lè doulè a kòmanse

  when they come to the store

  lè yo vin nan magazen an

  when this chest pain started?

  ki lè doulè pwatrin sa a kòmanse ?

  when was the first date of your last menstrual period?

  ki jou règ ou parèt dènye fwa ?

  when was the first t

  ki premye fwa

  when you do activity?

  lè w fè aktivite ?

  when you get here then

  lè w rive la alò

  when you have the pain

  lè w gen doulè a

  when you move around

  lè w ap fè mouvman

  when you're at rest

  lè w ap repoze

  when you're bad

  lè w pa byen

  when you relax

  lè w ap rilaks

  when you're walking

  lè w ap mache

  when you say you have muscle aches

  lè w di ou gen doulè misk

  when you sleep

  lè w ap dòmi

  when you take in a deep breath?

  lè w rale yon gwo souf ?

  when you walk

  lè w mache

  where are you now

  kote w ye kounye a ?

  where does this fit?

  ki kote li ale ?

  where does this fit along?

  ki kote sa ale ?

  where do you feel the pain?

  ki kote w santi doulè a ?

  where do you have the pain in the chest?

  ki kote w gen doulè nan pwatrin lan ?

  where it is moving to

  ki kote l prale

  where most of the pain is

  ki kote l ap fè mal plis

  where you feel the pain you've had for hours please

  kote w santi doulè ke w gen depi plizyè èdtan an tanpri

  where you feel this chest pain eel this chest t

  kote w santi doulè pwatrin lan

  where your heart is?

  kote kè a ye ?

  where your pain originates

  kote doulè a kòmanse ?

  where you take chronic medication?

  kote w pran medikaman kwonik ?

  where you would need to be seen immediately

  kote w bezwen egzaminen touswit ?

  which is kind of different

  ki yon jan diferan

  while we're waiting for the pictures to come up

  pandan n ap tan pou foto yo

  while you're doing that

  pandan n ap fè sa

  while you're resting?

  pandan w ap repoze ?

  while you're/- you said you were walking

  pandan w ap/- ou di ou t ap mache

  who also has nausea

  ki gen kèplen tou

  who has my same problems

  ki gen menm pwoblèm mwen yo

  wh t

  kisa

  why?

  pouki ?

  why don't you show me where your pains are

  pouki w pa montre m kote k ap fè w mal la

  with all of those risk factors i think that it would be very important that you go in and see your primary care doctor

  ak tout risk sa yo m kwé li ta enpòtan anpil pou w ale wè doktè premye swen an

  with one being the least amount of pain you've ever had

  e en reprezante pi piti doulè ou janm genyen

  without moving around?

  san w pa bouje ?

  with the chest pain?

  ak doulè pwatrin lan ?

  with your same symptoms?

  ak menm senptòm ou yo ?

  wondering if you could give me some advice

  m ta renmen konnen si w ka ban m yon ti konsèy

  would be the best thing to do

  se meyè bagay la

  would that make it hurt more

  èske l fè doulè a fè w pi mal

  wow

  oulala

  yeah

  wi

  yeah i do

  wi mwen dakò

  yeah sure

  wi wi

  yeah that is basically the right

  wi se bon

  yes

  wi

  yes absolutely

  wi absoliman

  yes everywhere

  wi tout kote

  yes i did

  wi m fè li

  yes i do

  wi m dakò

  yes it is

  wi se konsa

  yes it t

  wi li

  yes mary

  wi mary

  yesterday my head hurt a lot

  tèt mwen t ap fè m mal anpil ayè

  yes yes

  wi wi

  yes you do

  wi ou dakò

  you also need to come to our emergency room within twenty four hours

  e se pou w vin nan ijans lan nan lespas vennkwat è

  you are probably having chest pain

  ou siman gen doulè pwatrin

  you can imagine

  ou ka konprann

  you can try over the counter remedies of tylenol and motrin

  ou ka eseye pran medikaman san preskripsyon tankou tylenol ak motrin

  you could probably try some tylenol or ibuprofen

  ou ka eseye pran tylenol oubyen ibipwofèn

  you don't have asthma or anything like that?

  ou pa gen opresyon oubyen okenn lòt maladi tankou li ?

  you don't see the doctor

  ou pa wè doktè a

  you don't smoke

  ou pa fimen

  you feel like tightness on your chest

  ou santi pwatrin ou sere

  you feel that you should cut back?

  ou kwè se pou w ralanti ?

  you feel this

  ou santi sa

  you had mentioned on the sides of your head

  ou te di sou toude bò tèt ou

  you have diabetes

  ou fè sik

  you have it currently?

  ou genyen li kounye la ?

  you haven't tried any over-the-counter preparations or anything?

  ou pa eseye okenn lòt preparasyon san preskripsyon oubyen lòt bagay ?

  you know?

  ou konnen ?

  you know actually i did not take it this morning

  ou konnen, anfèt, m pa pran l maten an

  you know a guy is gotta go do stuff

  ou konnen yon nèg dwe fè bagay

  you know and i'm not sure

  ou konnen e m pa sèten

  you know 'cause like i'm a bricklayer

  ou konnen poutèt tankou m se mason

  you know doc

  ou konnen doktè

  you know do i have a stomach virus

  ou konnen mwen gen yon viris nan vant

  you know i don't think i've had it checked

  ou konnen m pa kwè mwen te fè tcheke sa

  you know i got diabetes and stuff

  ou konnen m fè sik ak lòt

  you know i'll stop for a little bit

  ou konnen m ap sispann pou yon ti tan

  you know i'm a bricklayer

  ou konnen m se mason

  you know it is pretty hot out there

  ou konnen li cho anpil deyò a

  you know it kinda started this afternoon

  ou konnen li kòmanse nan apremidi a

  you know i took today off

  ou konnen mwen pran konje jodi a

  you know i tried to do some work

  ou konnen m eseye fè kèk travay

  you know it started this afternoon

  ou konnen li kòmanse apremidi a

  you know like when the pollen comes off the trees

  ou konnen tankou lè polèn soti nan pyebwa yo

  you know maybe i've been smoking like thirty cigarettes a day

  ou konnen se petèt trent sigarèt mwen fimen pa jou

  you know my old man he dropped one day

  ou konnen papa m mouri yon jou

  you know of course i smoke

  ou konnen natirèlman mwen fimen

  you know so i work

  ou konnen, kidonk m travay

  you know that is a big thing

  ou konnen se yon gwo bagay

  you know that is our advice

  ou konnen se konsèy sa nou bay

  you know the pain lasts you know maybe two to five minutes something like that

  ou konnen doulè a pa ale ou konnen li ka ant de ak senk minit apeprè

  you know what i'm saying?

  ou konnen sa m ap di a ?

  you know what is going on?

  ou konnen sa k ap fèt ?

  you know when i'm good

  ou konnen lè m bon

  you know you come in and see us at the clinic

  ou konnen ou vin wè nou nan klinik la

  you little devil

  ou pa janti

  you'll come back home

  w ap tounen lakay

  you maybe should be concerned about how much you drink

  se pou w reflechi sou kantite ou bwè

  you might stay a few days

  ou ka rete detwa jou

  you need have a friend take you there

  se pou w gen yon zanmi pou mennen w lòtbò a

  you need to come in sooner

  se pou w vini pi bonè

  you not driving your truck right now i hope

  ou pa p kondyi kamyon w lan kounye la, m espere

  you pick up the phone

  ou reponn telefòn lan

  your arm did

  bra w

  you're a bricklayer

  ou se mason

  you're a nice fellow

  ou se yon bon moun

  you're gonna send me a picture?

  w ap voye yon foto ban mwen ?

  you're having

  ou gen

  you're having a ten out of ten

  ou gen dis sou dis

  you're more than welcome to come to the emergency room or the urgent care clinic

  ou byenveni nan ijans oubyen nan klinik swen ijan an

  you're scaring me

  w ap fè m pè

  you're sixty-five

  ou gen swasant-senk an

  you're s t

  ou

  you're welcome

  pa gen pwoblèm

  your history

  enfòmasyon sou ou

  your mother father?

  manman papa w ?

  you said you're having this chest pain

  ou di ou gen doulè nan pwatrin

  you should see your doctor within twenty four hours

  se pou w wè doktè a nan lespas vennkat è

  you take birth control pills?

  ou pran grenn planin ?

  you think

  ou kwè

  you think i need to go to the emergency room?

  ou kwè se pou m ale nan ijans ?

  you think this may be it?

  ou kwè se tout ?

  you've ever had

  ou janm genyen

  you've ever had in your life

  ou janm genyen nan lavi w

  yup

  wi

   

   

   

  You May Like

  Video Democrats Clinton, Kaine Offer 'Very Different Vision' Than Trump

  In a jab at Trump, Clinton says her team wants to 'build bridges, not walls'; Obama Hails Kaine's record; Trump calls Kaine a 'job-killer'

  Turkey Wants Pakistan to Close Down institutions, Businesses Linked to Gulen

  Thousands of Pakistani students are enrolled in Gulen's commercial network of around two dozen institutions operating in Pakistan for over two decades

  AU Passport A Work in Progress

  Who will get the passport and what the benefits are still need to be worked out

  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one

  Featured Videos

  Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
  In State of Emergency, Turkey’s Erdogan Focuses on Spiritual Movementi
  X
  July 22, 2016 11:49 AM
  The state of emergency that Turkish President Recep Tayyip Erdogan has declared is giving him even more power to expand a purge that has seen an estimated 60,000 people either arrested or suspended from their jobs. VOA Europe correspondent Luis Ramirez reports from Istanbul.
  Video

  Video In State of Emergency, Turkey’s Erdogan Focuses on Spiritual Movement

  The state of emergency that Turkish President Recep Tayyip Erdogan has declared is giving him even more power to expand a purge that has seen an estimated 60,000 people either arrested or suspended from their jobs. VOA Europe correspondent Luis Ramirez reports from Istanbul.
  Video

  Video Scientists in Poland Race to Save Honeybees

  Honeybees are in danger worldwide. Causes of what's known as colony collapse disorder range from pesticides and loss of habitat to infections. But scientists in Poland say they are on track to finding a cure for one of the diseases. VOA’s George Putic reports.
  Video

  Video Wall Already Runs Along Parts of US-Mexico Border

  The Republican Party’s presidential nominee, Donald Trump, gained the support of many voters by saying he would build a wall to keep undocumented immigrants and drugs from coming across the border from Mexico. Critics have called his idea impractical and offensive to Mexico, while supporters say such a bold approach is needed to control the border. VOA’s Greg Flakus has more from the border town of Nogales, Arizona.
  Video

  Video New HIV Tests Emphasize Rapid Results

  As the global fight against AIDS intensifies, activists have placed increasing importance on getting people to know their HIV status. Some companies are developing new HIV testing methods designed to be quick, easy and accurate. Thuso Khumalo looks at the latest methods, presented at the International AIDS conference in Durban, South Africa.
  Video

  Video African Youth with HIV Urge More Support

  HIV, the virus that causes AIDS, is the top killer of teens in sub-Saharan Africa. But many youths say their experience with the virus is unique and needs to be addressed differently than the adult epidemic. VOA South African Correspondent Anita Powell reports.
  Video

  Video Poor Residents in Cleveland Not Feeling High Hopes of Republican Convention

  With the Republican Party's National Convention underway in Cleveland, Ohio, delegates and visitors are gathered in the host city's downtown - waiting to hear from the party's presidential candidate, Donald Trump. But a few kilometers from the convention's venue, Cleveland's poorest residents are not convinced Trump or his policies will make a difference in their lives. VOA's Ramon Taylor spoke with some of these residents as well as some of the Republican delegates and filed this report.
  Video

  Video Pop-Up Art Comes to Your Living Room, Backyard and Elsewhere

  Around the world, independent artists and musicians wrestle with a common problem: where to exhibit or perform? Traditional spaces such as museums and galleries are reserved for bigger names, and renting a space is not feasible for many. Enter ArtsUp, which connects artists with venue owners. Whether it’s a living room, restaurant, office or even a boat, pop-up events are bringing music and art to unexpected places. Tina Trinh has more.
  Video

  Video With Yosemite as Backdrop, Obama Praises National Parks

  Last month, President Barack Obama and his family visited some of the most beautiful national parks in the U.S. Using the majestic backdrop of a towering waterfall in California's Yosemite National Park, Obama praised the national park system which celebrates its 100th anniversary this year. He talked about the importance of America’s “national treasures” and the need to protect them from climate change and other threats. VOA’s Julie Taboh reports.
  Video

  Video Counter-Islamic State Coalition Plots Next Steps

  As momentum shifts against Islamic State in Iraq, discussions are taking place about the next steps for driving the terrorist group from its final strongholds. Secretary of State John Kerry is hosting a counter-IS meeting at the State Department, a day after defense ministers from more than 30 countries reviewed and agreed upon a course of action. VOA Pentagon correspondent Carla Babb reports.
  Video

  Video Russia's Participation at Brazil Olympic Games Still In Question

  The International Olympic Committee has delayed a decision on whether to ban all Russian teams from competing in next month's Olympic Games in Brazil over allegations of an elaborate doping scheme. The World Anti-Doping Agency recently released an independent report alleging widespread doping by Russian athletes at the 2014 Winter Olympics in Sochi. So far, only Russian track and field athletes have been barred from the Summer Games in Brazil. VOA's Zlatica Hoke has more.
  Video

  Video Scotland’s Booming Whisky Industry Fears Brexit Hangover

  After Britain’s vote to leave the European Union, Scotland’s government wants to break away from the United Kingdom – fearing the nation’s exports are at risk. Among the biggest of these is whisky. Henry Ridgwell reports on a time of turmoil for those involved in the ancient art of distilling Scotland’s most famous product.
  Video

  Video Millennials Could Determine Who Wins Race to White House

  With only four months to go until Americans elect a new president, one group of voters is getting a lot more attention these days: those ages 18 to 35, a generation known as millennials. It’s a demographic that some analysts say could have the power to decide the 2016 election. But a lot depends on whether they actually turn out to vote. VOA’s Alexa Lamanna reports.

  Special Report

  Adrift The Invisible African Diaspora