རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་དང་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་བློ་སྟོབས།i
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  November 16, 2012 3:53 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད་པས་འགོ་ཁྲིད་གསར་པས་འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་ནང་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གོམས་པ་སྤོས་མེད་པ་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཆ་མི་རེ་ངོ་རེའི་ནང་འཐིབ་བསྡད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གདོང་ལེན་དང་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་གཞིག་ཙམ་བྱེད་སྲིད་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ནས་བོད་དོན་ཐད་ཉམ་ཞིབ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་དང་། འདི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་གཉིས་མཉམ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད།

  རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་དང་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་བློ་སྟོབས།

  Published November 16, 2012

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་ཡོད་པས་འགོ་ཁྲིད་གསར་པས་འདས་པའི་ལོ་བཅུའི་ནང་འགྱུར་བཅོས་ཀྱི་གོམས་པ་སྤོས་མེད་པ་དང་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་དང་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཁྱད་པར་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་སོགས་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཟུར་ཆ་མི་རེ་ངོ་རེའི་ནང་འཐིབ་བསྡད་པའི་དཀའ་ངལ་དེ་ཚོར་གདོང་ལེན་དང་བོད་མིའི་དཀའ་ངལ་ལ་བསམ་གཞིག་ཙམ་བྱེད་སྲིད་མིན་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ནང་དུ་ནེའུ་ཡོག་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ནས་བོད་དོན་ཐད་ཉམ་ཞིབ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲིས་ལགས་དང་། འདི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག་ལགས་གཉིས་མཉམ་བཞུགས་གནང་གི་ཡོད།