វេទិកាពិភាក្សា​សេចក្តី​ប្រកាស​នៃសិទ្ធិ​មនុស្ស​អាស៊ាន​បង្ហាញ​ការ​ព្រួយ​បារម្ភi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  VOA Khmer
  December 07, 2012 11:55 AM
  សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​មកពី​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ធ្វើ​វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​សេចក្តី​ប្រកាស​នៃសិទ្ធិ​មនុស្ស​អាស៊ាន។ សកម្មជន​និយាយ​ថា ​សេចក្តី​ប្រកាស​នេះមាន​បទដ្ឋាន​ទាប​ជាង​បទដ្ឋាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​អ.ស.ប.។ អ្នកខ្លះ​សម្តែង​ក្តី​បារម្ភ ​តែ​ទោះជា​យ៉ាងណាក្តី ​អ្នក​ខ្លះសាទរ​សេចក្តីប្រកាស​នេះ​ព្រោះ​គេគិត​ថា វាជា​ជំហានដំបូង​ ហើយ​សង្ឃឹម​ថា នៅអាចកែ​លម្អបាន៕​ 

  វេទិកាពិភាក្សា​សេចក្តី​ប្រកាស​នៃសិទ្ធិ​មនុស្ស​អាស៊ាន​បង្ហាញ​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ

  VOA Khmer

  Published December 07, 2012

  សកម្មជន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​មកពី​បណ្តា​ប្រទេស​អាស៊ាន​ធ្វើ​វេទិកា​ពិភាក្សា​អំពី​សេចក្តី​ប្រកាស​នៃសិទ្ធិ​មនុស្ស​អាស៊ាន។ សកម្មជន​និយាយ​ថា ​សេចក្តី​ប្រកាស​នេះមាន​បទដ្ឋាន​ទាប​ជាង​បទដ្ឋាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​របស់​អ.ស.ប.។ អ្នកខ្លះ​សម្តែង​ក្តី​បារម្ភ ​តែ​ទោះជា​យ៉ាងណាក្តី ​អ្នក​ខ្លះសាទរ​សេចក្តីប្រកាស​នេះ​ព្រោះ​គេគិត​ថា វាជា​ជំហានដំបូង​ ហើយ​សង្ឃឹម​ថា នៅអាចកែ​លម្អបាន៕​ 


  You May Like

  No records found for this widget:10040