རང་སྲེག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་འཆར།i
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  December 14, 2012 3:43 PM
  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་རང་བསྲེགས་གྱོད་དོན་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་ལེན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་འདོན་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་མིང་ཁྱེར་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  རང་སྲེག་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་འཆར།

  Published December 14, 2012

  དེ་རིང་གི་ལས་རིམ་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་རང་བསྲེགས་གྱོད་དོན་ཁྲིམས་ལྟར་ལག་ལེན་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཟེར་བ་འདོན་ཡོད་པ་དེའི་ཐོག་ནས་ཁྲིམས་ཀྱི་མིང་ཁྱེར་ཏེ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཁྲིམས་ཆད་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་མིན་སྐོར་བགྲོ་གླེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་སྤྱི་འཐུས་འབའ་བ་སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་ཐད་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཐེ་ཝན་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟླ་བ་ཚེ་རིང་ལགས་གཉིས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།