Trung Quốc đòi chủ quyền Biển Ðông tạo thách thức cho ASEANi
  X
  December 21, 2012 10:34 PM
  Việc Trung Quốc ngày càng khẳng định thêm chủ quyền ở Biển Ðông đang đề ra một thách thức lớn cho sự đoàn kết của ASEAN. Các cuộc họp của ASEAN trong năm nay ở Campuchia đã không nhất trí về “bộ quy tắc ứng xử” được nhiều người trông đợi và phơi bầy sự chia rẽ giữa các nước thành viên. Các dấu hiệu đó cho thấy sự tranh giành vùng biển giầu tài nguyên đang căng thẳng thêm. Video sau đây nhìn lại cuộc tranh chấp Biển Đông trong năm qua.

  Trung Quốc đòi chủ quyền Biển Ðông tạo thách thức cho ASEAN

  Published December 22, 2012

  Việc Trung Quốc ngày càng khẳng định thêm chủ quyền ở Biển Ðông đang đề ra một thách thức lớn cho sự đoàn kết của ASEAN. Các cuộc họp của ASEAN trong năm nay ở Campuchia đã không nhất trí về “bộ quy tắc ứng xử” được nhiều người trông đợi và phơi bầy sự chia rẽ giữa các nước thành viên. Các dấu hiệu đó cho thấy sự tranh giành vùng biển giầu tài nguyên đang căng thẳng thêm. Video sau đây nhìn lại cuộc tranh chấp Biển Đông trong năm qua.