ស្ថានភាព​កុមារ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូងi
|| 0:00:00
...  
 
X
December 28, 2012 6:03 PM
ដោយ​មាន​អត្រា​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ជា​រឿយៗ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង បាន​ដាក់​គុក​ស្រ្តី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ។ ទារក​របស់​គេ​ធំ​ដឹង​ក្តី​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ដែល​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​តក់​ស្លុត​សម្រាប់​ក្មេង​ស្លូត​ត្រង់។ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន លោក ជឹង ប៉ូជីននៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ថា ឥឡូវនេះ មាន​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​ថ្មី​សម្រាប់​ឲ្យ​ក្មេងៗ​រស់​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​ធម្មតា។

ស្ថានភាព​កុមារ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង

Published December 29, 2012

ដោយ​មាន​អត្រា​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ខ្ពស់​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក ជា​រឿយៗ​ប្រទេស​អាហ្វ្រិក​ខាង​ត្បូង បាន​ដាក់​គុក​ស្រ្តី​មាន​ផ្ទៃ​ពោះ។ ទារក​របស់​គេ​ធំ​ដឹង​ក្តី​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​ដែល​ជា​បទពិសោធន៍​ដ៏​តក់​ស្លុត​សម្រាប់​ក្មេង​ស្លូត​ត្រង់។ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន លោក ជឹង ប៉ូជីននៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ថា ឥឡូវនេះ មាន​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​ថ្មី​សម្រាប់​ឲ្យ​ក្មេងៗ​រស់​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​ធម្មតា។