တရုုတ္စက္ရုုပ္လုုပ္သား i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 08, 2013 8:12 PM
  တရုုတ္ဟာ ကြ်မ္းက်င္လုုပ္သား တိုုးျမင့္လိုုအပ္လာေနတာနဲ႔ အမ ွ် လုုပ္ငန္းခြင္သံုုး စက္ရုုပ္ေတြကိုု တိုုးျမွင့္ထုုတ္လုုပ္ အသံုုးျပဳေနၾကပါတယ္။

  တရုုတ္စက္ရုုပ္လုုပ္သား

  Published January 09, 2013

  တရုုတ္ဟာ ကြ်မ္းက်င္လုုပ္သား တိုုးျမင့္လိုုအပ္လာေနတာနဲ႔ အမ ွ် လုုပ္ငန္းခြင္သံုုး စက္ရုုပ္ေတြကိုု တိုုးျမွင့္ထုုတ္လုုပ္ အသံုုးျပဳေနၾကပါတယ္။