တရုုတ္စက္ရုုပ္လုုပ္သား i
|| 0:00:00
...  
 
X
January 08, 2013 8:12 PM
တရုုတ္ဟာ ကြ်မ္းက်င္လုုပ္သား တိုုးျမင့္လိုုအပ္လာေနတာနဲ႔ အမ ွ် လုုပ္ငန္းခြင္သံုုး စက္ရုုပ္ေတြကိုု တိုုးျမွင့္ထုုတ္လုုပ္ အသံုုးျပဳေနၾကပါတယ္။

တရုုတ္စက္ရုုပ္လုုပ္သား

Published January 09, 2013

တရုုတ္ဟာ ကြ်မ္းက်င္လုုပ္သား တိုုးျမင့္လိုုအပ္လာေနတာနဲ႔ အမ ွ် လုုပ္ငန္းခြင္သံုုး စက္ရုုပ္ေတြကိုု တိုုးျမွင့္ထုုတ္လုုပ္ အသံုုးျပဳေနၾကပါတယ္။