ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ားi
|| 0:00:00
...  
 
X
January 11, 2013 10:58 PM
ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က အေဆာက္အဦေဟာင္းေတြဟာ ကိုုလိုုနီေခတ္ကေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ဗိသုုကာလက္ရာေတြနဲ႕ လႊမ္းၿခံဳေနေပမဲ့ အမ်ားစုုကေတာ့ အပူပိုုင္းရာသီဥတုု ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေျခအေန ပြင့္လင္းလာတာနဲ႕အမွ် ၀င္လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြကရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ကိုု ေခတ္မီၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလေတာ့မွာလား။ ဒီေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြကိုဖ်က္ဆီးၿပီး ေခတ္မွီမိုုးေမွ်ာ္ ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြကိုု ေဆာက္ၾကေတာ့မွာလား။ ဒီအေၾကာင္းကို ေမစႏၵီကေျပာပါလိမ့္မယ္။

ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံုမ်ား

Published January 12, 2013

ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္က အေဆာက္အဦေဟာင္းေတြဟာ ကိုုလိုုနီေခတ္ကေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ဗိသုုကာလက္ရာေတြနဲ႕ လႊမ္းၿခံဳေနေပမဲ့ အမ်ားစုုကေတာ့ အပူပိုုင္းရာသီဥတုု ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဆြးေျမ႕ပ်က္စီးေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံ အေျခအေန ပြင့္လင္းလာတာနဲ႕အမွ် ၀င္လာမယ့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူေတြကရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ကိုု ေခတ္မီၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ေျပာင္းလေတာ့မွာလား။ ဒီေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦးေတြကိုဖ်က္ဆီးၿပီး ေခတ္မွီမိုုးေမွ်ာ္ ေစ်း၀ယ္စင္တာေတြကိုု ေဆာက္ၾကေတာ့မွာလား။ ဒီအေၾကာင္းကို ေမစႏၵီကေျပာပါလိမ့္မယ္။