မာလီ စစ္ေသြးၾကြ ႏွိမ္နင္းေရးစစ္i
X
January 15, 2013 9:21 PM
အာဖရိက ႏုုိင္ငံ တခုု ျဖစ္တဲ႔ မာလီႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပိုုင္းမွာ ေျခကုုပ္ယူထားတဲ႔ အစၥလမ္ စစ္ေသြးၾကြေတြကိုု ျပင္သစ္က ေလေၾကာင္းကေန ထိုုးစစ္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မာလီႏုုိင္ငံကိုု တရား၀င္ အစုုိးရ တရပ္က အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ေရး ၾကိဳးစားမႈ တရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မာလီ စစ္ေသြးၾကြ ႏွိမ္နင္းေရးစစ္

Published January 16, 2013

အာဖရိက ႏုုိင္ငံ တခုု ျဖစ္တဲ႔ မာလီႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပိုုင္းမွာ ေျခကုုပ္ယူထားတဲ႔ အစၥလမ္ စစ္ေသြးၾကြေတြကိုု ျပင္သစ္က ေလေၾကာင္းကေန ထိုုးစစ္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မာလီႏုုိင္ငံကိုု တရား၀င္ အစုုိးရ တရပ္က အုုပ္ခ်ဳပ္ႏုုိင္ေရး ၾကိဳးစားမႈ တရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။