អតីត​មន្ត្រីអាមេរិកាំង​ទស្សនកិច្ច​នៅភូមា​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស.រ.អា.​និង​ភូមាi
X
January 21, 2013 8:03 PM
អំឡុង​ទស្សនកិច្ច​នៅភូមា ដោយ​មាន​ប្រតិភូ​ចំនួន​៣០នាក់ លោក Mickey Kantor ​អតីត​អ្នក​តំណាង​ស.រ.អា.​ខាង​ពាណិជ្ជកម្ម​អំឡុង​រដ្ឋបាល​លោក Bill Cliton ​បាន​និយាយ​ថា ​ទស្សនកិច្ច​របស់លោក​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​សិក្សា​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​ដំណើរការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ កិច្ច​ចរចាសន្តិភាព និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ។ ( វីអូអេ​ភាសាភូមា)

អតីត​មន្ត្រីអាមេរិកាំង​ទស្សនកិច្ច​នៅភូមា​ដើម្បី​បង្កើន​ទំនាក់ទំនង​រវាង​ស.រ.អា.​និង​ភូមា

Published January 22, 2013

អំឡុង​ទស្សនកិច្ច​នៅភូមា ដោយ​មាន​ប្រតិភូ​ចំនួន​៣០នាក់ លោក Mickey Kantor ​អតីត​អ្នក​តំណាង​ស.រ.អា.​ខាង​ពាណិជ្ជកម្ម​អំឡុង​រដ្ឋបាល​លោក Bill Cliton ​បាន​និយាយ​ថា ​ទស្សនកិច្ច​របស់លោក​ធ្វើឡើង​ក្នុង​គោលបំណង​សិក្សា​ស៊ីជម្រៅ​អំពី​ដំណើរការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ កិច្ច​ចរចាសន្តិភាព និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ។ ( វីអូអេ​ភាសាភូមា)