​រូប​ចម្លាក់ខ្មែរ​មួយ​ទៀតត្រូវបាន​រកឃើញ​​នៅ​សារមន្ទីរ​អាមេរិកi
  X
  January 23, 2013 8:17 PM
  នៅ​ពេល​ដែល​មេធាវី​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​កំពុង​បន្តពាក្យ​បណ្តឹង​លើការ​តាម​យករូប​ចម្លាក់ខ្មែរ​ពី​ផ្ទះលក់ឡៃឡុង Sothebyនោះ ​សំណុំ​ឯកសារ​ពីតុលាការ​បញ្ជាក់​ថា រូបចម្លាក់​​ទីពីរ​ដែល​ឥឡូវ​​នេះ​ឋិត​នៅ​សារមន្ទីរ Norton Simon​ត្រូវ​បានគេ​លួច​យក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ទសវត្សរ៍​១៩៧០។ ​នាង ជាង​ សុភីណារ័ត្ន​រាយ​ការណ៍​ពីរដ្ឋ California។

  ​រូប​ចម្លាក់ខ្មែរ​មួយ​ទៀតត្រូវបាន​រកឃើញ​​នៅ​សារមន្ទីរ​អាមេរិក

  Published January 24, 2013

  នៅ​ពេល​ដែល​មេធាវី​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក​កំពុង​បន្តពាក្យ​បណ្តឹង​លើការ​តាម​យករូប​ចម្លាក់ខ្មែរ​ពី​ផ្ទះលក់ឡៃឡុង Sothebyនោះ ​សំណុំ​ឯកសារ​ពីតុលាការ​បញ្ជាក់​ថា រូបចម្លាក់​​ទីពីរ​ដែល​ឥឡូវ​​នេះ​ឋិត​នៅ​សារមន្ទីរ Norton Simon​ត្រូវ​បានគេ​លួច​យក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ទសវត្សរ៍​១៩៧០។ ​នាង ជាង​ សុភីណារ័ត្ន​រាយ​ការណ៍​ពីរដ្ឋ California។


  You May Like

  No records found for this widget:10040