အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 26, 2013 11:30 PM
  မၿငိမ္းေသးတဲ့ ကခ်င္ေဒသ ပဋိပကၡနဲ႔ တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၊၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္သူနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ အမႈိက္ကေန စြမ္းအင္ထုတ္တဲ့ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း - သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ....

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published January 27, 2013

  မၿငိမ္းေသးတဲ့ ကခ်င္ေဒသ ပဋိပကၡနဲ႔ တပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ သတင္းမ်ား၊၊ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း တည္ေထာင္သူနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း၊ အမႈိက္ကေန စြမ္းအင္ထုတ္တဲ့ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံ နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ားအေၾကာင္း - သက္တံေရာင္ သတင္းလႊာ ....