နီေပါလ္ကေလးငယ္မ်ား အဟာရခ်ိဳ ့တဲ့မႈျဖစ္ပြားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  January 25, 2013 9:39 PM
  နီေပါႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈေျကာင့္ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ အစာေရစာငတ္မြတ္တဲ့ ေ၀ဒနာကိုခ ံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႕ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက နီေပါကေလးငယ္ေတြရဲ ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ ့၀ိုင္း၀န္းျကိုးပမ္းေနျကပါတယ္။ ကုလသမဂ ကေလးသူငယ္မ်ားရံပုန္ေငြအဖြဲ ့ရဲ ့ သတင္းေဆာင္းပါး အျပည့္အစံုကို ေမစႏၵီကတင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  နီေပါလ္ကေလးငယ္မ်ား အဟာရခ်ိဳ ့တဲ့မႈျဖစ္ပြား

  Published January 26, 2013

  နီေပါႏိုင္ငံမွာ ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့မႈေျကာင့္ ကေလးသူငယ္ေတြဟာ အစာေရစာငတ္မြတ္တဲ့ ေ၀ဒနာကိုခ ံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ ကုလသမဂၢနဲ႕ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြက နီေပါကေလးငယ္ေတြရဲ ့ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ ့၀ိုင္း၀န္းျကိုးပမ္းေနျကပါတယ္။ ကုလသမဂ ကေလးသူငယ္မ်ားရံပုန္ေငြအဖြဲ ့ရဲ ့ သတင္းေဆာင္းပါး အျပည့္အစံုကို ေမစႏၵီကတင္ျပပါလိမ့္မယ္။