Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chíi
X
January 25, 2013 11:58 PM
Việt Nam không phản đối Philippines đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế Hải quân Việt Nam nhận thêm máy bay tuần tra biển Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship

Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chí

Published January 26, 2013

Việt Nam không phản đối Philippines đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế Hải quân Việt Nam nhận thêm máy bay tuần tra biển Blogger Tạ Phong Tần được đề cử Giải thưởng Báo chí 2013 của Index on Censorship