ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ အႏၱရာယ္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  February 22, 2013 8:15 PM
  .ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ အနီး စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးထားခဲ့တဲ့အတြက္ စြန္႔ပစ္ေရေတြကေန ေရေတြ ညစ္ညမ္းၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနၿပီလို႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက သုံးသပ္ေျပာဆုိပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္း ထိန္းသိန္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခသတင္းဌာနက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  ျမစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရ အႏၱရာယ္

  Published February 23, 2013

  .ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြ အနီး စက္ရုံအလုပ္ရုံေတြ တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးထားခဲ့တဲ့အတြက္ စြန္႔ပစ္ေရေတြကေန ေရေတြ ညစ္ညမ္းၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လာေနၿပီလို႔ ျပည္သူေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြက သုံးသပ္ေျပာဆုိပါတယ္။ ျမစ္ေခ်ာင္း ထိန္းသိန္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ တုိက္တြန္းေျပာဆုိမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခသတင္းဌာနက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။