རང་སྲེག་དེབ་ཐེར་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས།i
  X
  February 27, 2013 4:38 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་འགྲེམ་པ་དང་ཕྱི་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཀིརྐི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

  རང་སྲེག་དེབ་ཐེར་དང་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས།

  Published February 28, 2013

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བོད་ནང་གི་རང་ལུས་མེར་སྲེག་སྐོར་གྱི་དཔེ་དེབ་དཔར་འགྲེམ་པ་དང་ཕྱི་ལ་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཕྱོགས་བཅས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ལས་རིམ་ལ་རྒྱ་གར་དྷ་རམ་ས་ལ་ནས་ཀིརྐི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བོད་གནས་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཀ་ཉག་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་གཙོ་འཛིན་གཞོན་པ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་ལགས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།