ពិព័រណ៍​រូបថត​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោយ​ការ​ដួលរលំ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហមi
  X
  March 06, 2013 9:03 PM
  រូបថត​​ដែលបង្ហាញ​ពី​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​​​ក្រោយពី​ការ​ដួលរលំ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ភ្លាមៗ ​កំពុង​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បូផាណា​ក្នុង​រាជធានី ភ្នំពេញ។ លោក​ប៉ូល ខាំមីង អ្នក​ថត​រូប​ទាំង​នោះ​បាន​ផ្តល់​បទសម្ភាស​តាម​ប្រព័ន្ធ​Skype ជាមួយ​នឹង​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ​ដូច​តទៅ៖

  ពិព័រណ៍​រូបថត​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោយ​ការ​ដួលរលំ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម

  Published March 07, 2013

  រូបថត​​ដែលបង្ហាញ​ពី​ជីវភាព​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​​​ក្រោយពី​ការ​ដួលរលំ​នៃ​របប​ខ្មែរ​ក្រហម​ភ្លាមៗ ​កំពុង​ដាក់​បង្ហាញ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​បូផាណា​ក្នុង​រាជធានី ភ្នំពេញ។ លោក​ប៉ូល ខាំមីង អ្នក​ថត​រូប​ទាំង​នោះ​បាន​ផ្តល់​បទសម្ភាស​តាម​ប្រព័ន្ធ​Skype ជាមួយ​នឹង​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​នៃ​វីអូអេ​ដូច​តទៅ៖