အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  March 16, 2013 10:30 PM
  ယေန႔တီဗီြ - လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပပြဲ ဆက္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဓနသဟာယႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ ေကအုိင္အိုနဲ႔ အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ဂ်ယ္ေဂါင္က ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုပ္သံုးမယ့္ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published March 17, 2013

  ယေန႔တီဗီြ - လက္ပံေတာင္းဆႏၵျပပြဲ ဆက္၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဓနသဟာယႏုိင္ငံခရီးစဥ္၊ ေကအုိင္အိုနဲ႔ အစိုးရေဆြးေႏြးပြဲ အပါအ၀င္ တစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာနဲ႔ႏုိင္ငံတကာသတင္းမ်ား၊ ဂ်ယ္ေဂါင္က ျမန္မာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုပ္သံုးမယ့္ အေမရိကန္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ သက္တံေရာင္သတင္းလႊာ ...