ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗီြ သတင္းi
  X
  March 20, 2013 9:54 PM
  အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖိုု႔ အဆိုုျပဳခ်က္ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတြ ယံုုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြး စတဲ႔ သတင္းေတြကိုု ရႈစားရမွာပါ။

  ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗီြ သတင္း

  Published March 21, 2013

  အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖိုု႔ အဆိုုျပဳခ်က္ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္က လက္ခံ၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ေတြ ယံုုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ေဆြးေႏြး စတဲ႔ သတင္းေတြကိုု ရႈစားရမွာပါ။