វិបត្តិ​អាង​ទន្លេ​មេគង្គ​លាតត្រដាង​នៅរដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​តាមរយៈ​ខ្សែ​ភាពយន្តi
X
April 03, 2013 5:46 PM
វិបត្តិ​អាង​ទន្លេ​មេគង្គ​ដែល​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ដោយសារ​បញ្ហា​ប្រែប្រួល​អាកាស​ ធាតុ​និង​គម្រោង​សាងសង់​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី ​មាន​ការ​បើក​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ក្នុង​ ទិវា​មេគង្គ។ ​ពិធីនេះ​ធ្វើឡើង​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ដោយ​មាន​ការ​បញ្ចាំង​ខ្សែ​ ភាពយន្ត​និង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ផងដែរ។ ​លោក​សុខ ខេមរា​នៃ​វីអូអេ​ដែល​បាន​ចុះយក​ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ក្នុង​ពេល​បើក​ទិវា​មេគង្គ​នោះ​រាយ​ការណ៍​ជូន​ពិស្តារ​អំពីរឿង​នេះ៕

វិបត្តិ​អាង​ទន្លេ​មេគង្គ​លាតត្រដាង​នៅរដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​តាមរយៈ​ខ្សែ​ភាពយន្ត

Published April 04, 2013

វិបត្តិ​អាង​ទន្លេ​មេគង្គ​ដែល​ត្រូវ​បង្កើត​ឡើង​ដោយសារ​បញ្ហា​ប្រែប្រួល​អាកាស​ ធាតុ​និង​គម្រោង​សាងសង់​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី ​មាន​ការ​បើក​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ក្នុង​ ទិវា​មេគង្គ។ ​ពិធីនេះ​ធ្វើឡើង​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ដោយ​មាន​ការ​បញ្ចាំង​ខ្សែ​ ភាពយន្ត​និង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ផងដែរ។ ​លោក​សុខ ខេមរា​នៃ​វីអូអេ​ដែល​បាន​ចុះយក​ ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ក្នុង​ពេល​បើក​ទិវា​មេគង្គ​នោះ​រាយ​ការណ៍​ជូន​ពិស្តារ​អំពីរឿង​នេះ៕