Dự luật kiểm tra lý lịch để mua súng được phê chuẩn i
  X
  April 04, 2013 10:40 PM
  Cơ quan lập pháp của hai bang Colorado và Connecticut đã phê chuẩn những dự luật hạn chế nghiêm ngặt việc sở hữu súng. Cả hai dự luật đều buộc người muốn mua súng phải qua kiểm tra lý lịch gắt gao. Hiệp hội Súng Quốc gia phản đối mở rộng kiểm tra lý lịch và gọi đó là một bước hướng tới việc tịch thu súng trên khắp liên bang.

  Dự luật kiểm tra lý lịch để mua súng được phê chuẩn

  Published April 05, 2013

  Cơ quan lập pháp của hai bang Colorado và Connecticut đã phê chuẩn những dự luật hạn chế nghiêm ngặt việc sở hữu súng. Cả hai dự luật đều buộc người muốn mua súng phải qua kiểm tra lý lịch gắt gao. Hiệp hội Súng Quốc gia phản đối mở rộng kiểm tra lý lịch và gọi đó là một bước hướng tới việc tịch thu súng trên khắp liên bang.