ស្រ្តី​ខ្មែរ​ជា​សម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន​បាន​រង្វាន់​ស្ត្រី​ជាអ្នក​ដឹកនាំi
  X
  April 05, 2013 8:28 PM
  សកម្មជន​ដីធ្លីនៅ​បឹងកក់​គឺ​អ្នកស្រី​ទេព វន្នី​ទទួល​បាន​រង្វាន​់ល្បីល្បាញ​នៅ​ស.រ.អា.ពីអង្គការ ​Vital Voices។ នៅឯមជ្ឍមណ្ឌល Kennedy Center ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​អ្នកស្រី​ទេព វន្នីបាន​ប្តេជ្ញា​ថា​នឹងបន្ត​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំនៅ​បឹងកក់​និង​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត។​ លោក​សុខ ខេមរា​នៃវីអូអេ​សូមជូន​ព័ត៌មាន​នេះ​ពីរដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន៕

  ស្រ្តី​ខ្មែរ​ជា​សម្មជន​ការពារ​សិទ្ធិ​លំនៅដ្ឋាន​បាន​រង្វាន់​ស្ត្រី​ជាអ្នក​ដឹកនាំ

  Published April 06, 2013

  សកម្មជន​ដីធ្លីនៅ​បឹងកក់​គឺ​អ្នកស្រី​ទេព វន្នី​ទទួល​បាន​រង្វាន​់ល្បីល្បាញ​នៅ​ស.រ.អា.ពីអង្គការ ​Vital Voices។ នៅឯមជ្ឍមណ្ឌល Kennedy Center ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​អ្នកស្រី​ទេព វន្នីបាន​ប្តេជ្ញា​ថា​នឹងបន្ត​ការ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ដោយ​បង្ខំនៅ​បឹងកក់​និង​កន្លែង​ផ្សេង​ទៀត។​ លោក​សុខ ខេមរា​នៃវីអូអេ​សូមជូន​ព័ត៌មាន​នេះ​ពីរដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន៕