အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  April 13, 2013 10:30 PM
  အထူးသတိထားရမယ့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္၊ "ထြက္ေပါက္ မရွာ ေဖာက္ထြက္ပါေလာ့ ... " သံခ်ပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဟာဂ်ီတစ္ဦးရဲ႕အျမင္ စသည္ ...

  အပတ္စဥ္ တီဗီြမဂၢဇင္း

  Published April 14, 2013

  အထူးသတိထားရမယ့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အႏၲရာယ္၊ "ထြက္ေပါက္ မရွာ ေဖာက္ထြက္ပါေလာ့ ... " သံခ်ပ္မ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားအေပၚ ဟာဂ်ီတစ္ဦးရဲ႕အျမင္ စသည္ ...