བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན།i
  X
  April 16, 2013 8:10 PM
  བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནི་ཁྱི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཨབ་སོ་ཐད་ཧ་ཅང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་། ཁོང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ཁྱི་གསོ་སྐྱོང་དང་ཉར་ཚགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གནས་འདྲི་ཞུ་སའི་མི་སྣ་ཞིག་རེད་། དེ་རིང་ང་ཚོས་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་བོད་ཀྱི་ཨབ་སོ་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུ་གི་ཡིན།

  བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན།

  Published April 17, 2013

  བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་ནི་ཁྱི་སྤྱི་དང་ལྷག་པར་དུ་བོད་ཀྱི་ཨབ་སོ་ཐད་ཧ་ཅང་གི་ཉམས་མྱོང་དང་རྒྱུས་མངའ་ཡོད་པ་ཞིག་རེད་། ཁོང་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་ཡུལ་མི་ཚོས་ཀྱང་ཁོང་ལ་ཁྱི་གསོ་སྐྱོང་དང་ཉར་ཚགས་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་གནས་འདྲི་ཞུ་སའི་མི་སྣ་ཞིག་རེད་། དེ་རིང་ང་ཚོས་བྱམས་པ་བསྟན་འཛིན་ལགས་སུ་བོད་ཀྱི་ཨབ་སོ་ཐད་བཀའ་མོལ་ཞུ་གི་ཡིན།