အင္းေလးကန္နဲ႔ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း i
  X
  April 23, 2013 8:06 PM
  ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးလာတာနဲ႔ အမ ွ် သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ၾကံဳေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ဒုုတိယ အႀကီးဆံုုး ေရခ်ိဳအိုုင္ႀကီး ျဖစ္တဲ႔ အင္းေလးကန္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မသိဂၤ ီထိုုက္က ေျပာျပေပးမွာပါ။

  အင္းေလးကန္နဲ႔ ခရီးသြားလုုပ္ငန္း

  Published April 24, 2013

  ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးလာတာနဲ႔ အမ ွ် သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုုင္ရာ စိန္ေခၚမႈေတြလည္း ၾကံဳေတြ႔လာရပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ဒုုတိယ အႀကီးဆံုုး ေရခ်ိဳအိုုင္ႀကီး ျဖစ္တဲ႔ အင္းေလးကန္လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ မသိဂၤ ီထိုုက္က ေျပာျပေပးမွာပါ။