ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တိုုင္းတာေရး i
  X
  April 23, 2013 8:16 PM
  ႏိုုင္ငံေတြရဲ႕ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈနဲ႔ တိုုင္းတာတဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အညႊန္းကိန္း အရ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံက ထိပ္တန္း ေရာက္ေနေပမယ့္ လူမႈဘ၀ အညႊန္းကိနး္ အရေတာ့ ဆြီဒင္က ထိပ္တန္းေရာက္ေနပါတယ္။ ကိုုေအာင္လြင္ဦး စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

  ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တိုုင္းတာေရး

  Published April 24, 2013

  ႏိုုင္ငံေတြရဲ႕ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္မႈနဲ႔ တိုုင္းတာတဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အညႊန္းကိန္း အရ အေမရိကန္ ႏိုုင္ငံက ထိပ္တန္း ေရာက္ေနေပမယ့္ လူမႈဘ၀ အညႊန္းကိနး္ အရေတာ့ ဆြီဒင္က ထိပ္တန္းေရာက္ေနပါတယ္။ ကိုုေအာင္လြင္ဦး စုုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။