ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དང་བོད།i
  X
  April 26, 2013 4:16 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདས་པའི་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ ཐང་ཐད་ནས་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་འབོད་སྐུལ་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ། ཤུགས་རྐྱེན་ག་རེ་ཐེབས་སྲིད་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་པ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ཨ་རིའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་དང་བོད།

  Published April 27, 2013

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་འདས་པའི་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་བཏོན་པ་དང་། དེའི་ནང་དུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ ཐང་ཐད་ནས་ག་རེ་བཀོད་ཡོད་པ་དང་འབོད་སྐུལ་ག་རེ་གནང་ཡོད་པ། ཤུགས་རྐྱེན་ག་རེ་ཐེབས་སྲིད་པའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ནང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་རྒྱ་ནག་ཉམས་ཞིབ་པ་རིན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད། དེ་བཞིན་དུ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྐྱིད་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།