စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  May 03, 2013 8:46 PM
  ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ေမလ ၄ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုုစုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  စေနေန ့ျမန္မာတီဗီြသတင္းမ်ား

  Published May 04, 2013

  ၂၀၁၃ခုုႏွစ္ေမလ ၄ရက္စေနေန ့ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းမ်ားကိုုစုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။