ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན།i
X
July 05, 2013 3:33 PM
ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཁ་སང་ནི་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རང་བཙན་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་ཆེན་འདི་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལས་རིམ་ནང་དུ་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བར་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན།

Published July 05, 2013

ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཁ་སང་ནི་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རང་བཙན་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་ཆེན་འདི་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལས་རིམ་ནང་དུ་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བར་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།