ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན།i
  X
  July 05, 2013 3:33 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཁ་སང་ནི་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རང་བཙན་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་ཆེན་འདི་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལས་རིམ་ནང་དུ་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བར་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན།

  Published July 05, 2013

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ནང་ཁ་སང་ནི་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་ཡིན་པས་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་རང་བཙན་ལོ་རྒྱུས་དང་དུས་ཆེན་འདི་སྲུང་བརྩི་བྱེད་སྟངས་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་དང་། ལས་རིམ་ནང་དུ་ཨ་རིའི་རང་བཙན་དུས་ཆེན་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་གནང་བར་འདི་ག་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།