ျပင္သစ္ ျမန္မာ ေၾကြးၿမီေပးေခ်ေရး သေဘာတူi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  July 31, 2013 8:38 PM
  ျမန္မာႏိုုင္ငံကေန ျပင္သစ္ကိုု ေပးေခ်ရမယ့္ ေၾကြးၿမီေဟာင္းေတြကိုု တ၀က္ေလ်ာ္ေပးၿပီး၊ က်န္တ၀က္ကိုု အတိုုးႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ အရစ္ခ် ေပးေခ်ဖိုု႔ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ႏိုုင္ငံ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုုးလိုုက္ပါတယ္။

  ျပင္သစ္ ျမန္မာ ေၾကြးၿမီေပးေခ်ေရး သေဘာတူ

  Published August 01, 2013

  ျမန္မာႏိုုင္ငံကေန ျပင္သစ္ကိုု ေပးေခ်ရမယ့္ ေၾကြးၿမီေဟာင္းေတြကိုု တ၀က္ေလ်ာ္ေပးၿပီး၊ က်န္တ၀က္ကိုု အတိုုးႏႈန္းသက္သက္သာသာနဲ႔ အရစ္ခ် ေပးေခ်ဖိုု႔ သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ႏိုုင္ငံ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုုးလိုုက္ပါတယ္။