དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན།i
  X
  August 09, 2013 3:44 PM
  ལྷ་སའི་ནང་དུ་ཞོ་སྟོན་སྐབས་སུ་དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་ནས་དགའ་སྤྲོའི་དུས་ཆེན་ དེ་འཇིགས་སྣང་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཐུགས་སྣང་ཅན་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་འོད་འབར་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།

  དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་བའི་ལྷ་སའི་ཞོ་སྟོན།

  Published August 09, 2013

  ལྷ་སའི་ནང་དུ་ཞོ་སྟོན་སྐབས་སུ་དམག་མིས་མཐའ་བསྐོར་ནས་དགའ་སྤྲོའི་དུས་ཆེན་ དེ་འཇིགས་སྣང་གི་རྣམ་པ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོད་པའི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བ་དང་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཐུགས་སྣང་ཅན་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་འོད་འབར་ལགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཡོད།