គណបក្ស​ជំទាស់៖​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​គ្មាន​តម្លាភាព​នឹង​នាំ​ឲ្យគាំង​ដំណើរ​ការ​បង្កើត​រដ្ឋសភាថ្មីi
  X
  September 09, 2013 1:07 AM
  គណបក្ស​ជំទាស់​បាន​អះអាងថា​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ដែល​គ្មាន​ការស៊ើប​អង្កេត​ដោយ​តម្លាភាព​ជាមុននោះ​នឹងនាំ​ឲ្យមាន​ការ​គាំង​ដំណើរ​បង្កើត​រដ្ឋសភា​និង​រដ្ឋាភិបាល​ហើយ​នឹង​គ្មាន​ការ​ទទួលស្គាល់​ជា​អន្តរជាតិ។​លោក​សុខ​ខេមរា​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ពីរដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ថា​គណបក្ស​ទាំងពីរ​នៅ​មាន​ច្រក​មួយ​ទៀត​គឺ​ដំណោះ​ស្រាយ​តាម​រយៈ​ជំនួប​នៃ​មេដឹកនាំ​កំពូល។ លោកគង់ សុឋានរិទ្ធ​រាយ​ការណ៍​ពី​រាជធានីភ្នំពេញ៕

  គណបក្ស​ជំទាស់៖​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​គ្មាន​តម្លាភាព​នឹង​នាំ​ឲ្យគាំង​ដំណើរ​ការ​បង្កើត​រដ្ឋសភាថ្មី

  Published September 09, 2013

  គណបក្ស​ជំទាស់​បាន​អះអាងថា​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​បោះឆ្នោត​ដែល​គ្មាន​ការស៊ើប​អង្កេត​ដោយ​តម្លាភាព​ជាមុននោះ​នឹងនាំ​ឲ្យមាន​ការ​គាំង​ដំណើរ​បង្កើត​រដ្ឋសភា​និង​រដ្ឋាភិបាល​ហើយ​នឹង​គ្មាន​ការ​ទទួលស្គាល់​ជា​អន្តរជាតិ។​លោក​សុខ​ខេមរា​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ពីរដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ថា​គណបក្ស​ទាំងពីរ​នៅ​មាន​ច្រក​មួយ​ទៀត​គឺ​ដំណោះ​ស្រាយ​តាម​រយៈ​ជំនួប​នៃ​មេដឹកនាំ​កំពូល។ លោកគង់ សុឋានរិទ្ធ​រាយ​ការណ៍​ពី​រាជធានីភ្នំពេញ៕