ចលនា​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង បាន​ទទួល​ផល​ល្អ​ដោយ​ការប្រើ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អហិង្សាi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  September 16, 2013 3:41 PM
  ជោគជ័យ​របស់​ចលនា​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ដើម្បី​សមភាព​ពូជ​សាសន៍​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​គឺ​ជា​សក្ខីកម្ម​របស់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ស្បែក​ខ្មៅ​ដែល​បាន​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការរើស​អើង​ពូជ​សាសន៍​នៅ​ក្នុង​ទសវត្សរ៍​៦០។ លោក​ម៉ាទីន លូធឺ ឃីង​មេដឹកនាំ​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នេះ​ដែល​មិន​ប្រើ​ការបះបោរ​ដោយ​ប្រដាប់​អាវុធ។ លោក​ Chris Simkins ​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​អំពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​អហិង្សា​ទាំង​នោះ​ហើយ​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​សូម​ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។

  ចលនា​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង បាន​ទទួល​ផល​ល្អ​ដោយ​ការប្រើ​យុទ្ធសាស្រ្ត​អហិង្សា

  Published September 16, 2013

  ជោគជ័យ​របស់​ចលនា​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​និង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ដើម្បី​សមភាព​ពូជ​សាសន៍​នៅ​ក្នុង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​គឺ​ជា​សក្ខីកម្ម​របស់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកាំង​ស្បែក​ខ្មៅ​ដែល​បាន​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការរើស​អើង​ពូជ​សាសន៍​នៅ​ក្នុង​ទសវត្សរ៍​៦០។ លោក​ម៉ាទីន លូធឺ ឃីង​មេដឹកនាំ​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​នេះ​ដែល​មិន​ប្រើ​ការបះបោរ​ដោយ​ប្រដាប់​អាវុធ។ លោក​ Chris Simkins ​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​អំពី​យុទ្ធសាស្រ្ត​អហិង្សា​ទាំង​នោះ​ហើយ​លោក​ម៉ែន គឹមសេង​សូម​ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។