លោកម៉ម​សូណង់ដូ៖ ​វិបត្តិ​នយោបាយ​នៅកម្ពុជា​ងាយ​ដោះស្រាយ​បើ​មាន​ស​ច្ឆន្ទៈi
  X
  September 26, 2013 7:11 PM
  លោកម៉ម សូណង់ដូ​ប្រធានវិទ្យុ​សម្បុកឃ្មុំ ​ដែល​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​អះអាងថា វិបត្តិ​​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជារឿង​ងាយ​ដោះស្រាយ​ដោយ​សន្តិវិធី​និង​ដោយ​យុត្តិធម៌​ តែ​អ្នក​នយោបាយ​ខ្មែរ​ជ្រើសរើស​យកផ្លូវ​ហិង្សា​និង​ការប្រឈម​មុខគ្នា។​ក្នុងអំឡុង​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ស.រ.អា.​ថ្មីៗនេះ​  លោកម៉ម សូណង់ដូ​បាន​ប្រាប់​លោកម៉ែន គឹមសេង​ថា លោក​នៅតែគាំទ្រ​ការទាមទារយុត្តិធម៌​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត ដែលជា​ផ្លូវ​ចៀសវាង​ហិង្សា​ដូចដែល​កើត​មាន​កន្លងមក៕

  លោកម៉ម​សូណង់ដូ៖ ​វិបត្តិ​នយោបាយ​នៅកម្ពុជា​ងាយ​ដោះស្រាយ​បើ​មាន​ស​ច្ឆន្ទៈ

  Published September 27, 2013

  លោកម៉ម សូណង់ដូ​ប្រធានវិទ្យុ​សម្បុកឃ្មុំ ​ដែល​គាំទ្រ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​និង​ប្រជា​ធិបតេយ្យ​អះអាងថា វិបត្តិ​​នយោបាយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជារឿង​ងាយ​ដោះស្រាយ​ដោយ​សន្តិវិធី​និង​ដោយ​យុត្តិធម៌​ តែ​អ្នក​នយោបាយ​ខ្មែរ​ជ្រើសរើស​យកផ្លូវ​ហិង្សា​និង​ការប្រឈម​មុខគ្នា។​ក្នុងអំឡុង​ទស្សនកិច្ច​នៅ​ស.រ.អា.​ថ្មីៗនេះ​  លោកម៉ម សូណង់ដូ​បាន​ប្រាប់​លោកម៉ែន គឹមសេង​ថា លោក​នៅតែគាំទ្រ​ការទាមទារយុត្តិធម៌​ក្នុងការ​បោះឆ្នោត ដែលជា​ផ្លូវ​ចៀសវាង​ហិង្សា​ដូចដែល​កើត​មាន​កន្លងមក៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040