Nam Triều Tiên cổ vũ năng lượng xanhi
  X
  September 28, 2013 12:20 AM
  Nam Triều Tiên là một trong những nước tiêu thụ và nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Chính phủ dự trù xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng, nhưng một số thành phố tin rằng năng lượng tái tạo và năng lượng xanh là con đường tốt hơn để tiến tới độc lập về năng lượng. Mời quý vị theo dõi thêm về vấn đề này.

  Nam Triều Tiên cổ vũ năng lượng xanh

  Published September 28, 2013

  Nam Triều Tiên là một trong những nước tiêu thụ và nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Chính phủ dự trù xây dựng thêm các nhà máy điện hạt nhân để đáp ứng nhu cầu năng lượng gia tăng, nhưng một số thành phố tin rằng năng lượng tái tạo và năng lượng xanh là con đường tốt hơn để tiến tới độc lập về năng lượng. Mời quý vị theo dõi thêm về vấn đề này.