ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវបាញ់ស្លាប់​ពេល​ប៉ូលិស​ង្ក្រាប​កម្មករ​ធ្វើបាតុកម្មi
  X
  November 12, 2013 1:22 PM
  សកម្មជនសិទ្ធិ​មនុស្ស​និយាយថា ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់​ត្រូវកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធបាញ់ស្លាប់​នៅថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ អំឡុងពេល​មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាង​ប៉ូលិស​បង្ក្រាប​បាតុកម្ម និង​ក្រុម​កម្មករ ដែល​ធ្វើកូដកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ មន្ត្រីនៃក្រុមអង្គការសិទ្ធិ​មនុស្ស​លីកាដូ​និយាយថា យ៉ាងហោចណាស់​មាន​បាតុករ៥នាក់​រងរបួស ដោយគ្រាប់​កាំភ្លើង នៅពេលប៉ូលិស​បាន​ចាប់ផ្តើម​អ្វីដែលគេហៅថា ការបង្ក្រាប​ដោយសាហាវ ប្រឆាំងនឹង​បាតុករ៕

  ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវបាញ់ស្លាប់​ពេល​ប៉ូលិស​ង្ក្រាប​កម្មករ​ធ្វើបាតុកម្ម

  Published November 12, 2013

  សកម្មជនសិទ្ធិ​មនុស្ស​និយាយថា ស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់​ត្រូវកម្លាំង​ប្រដាប់អាវុធបាញ់ស្លាប់​នៅថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ អំឡុងពេល​មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាង​ប៉ូលិស​បង្ក្រាប​បាតុកម្ម និង​ក្រុម​កម្មករ ដែល​ធ្វើកូដកម្មក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ មន្ត្រីនៃក្រុមអង្គការសិទ្ធិ​មនុស្ស​លីកាដូ​និយាយថា យ៉ាងហោចណាស់​មាន​បាតុករ៥នាក់​រងរបួស ដោយគ្រាប់​កាំភ្លើង នៅពេលប៉ូលិស​បាន​ចាប់ផ្តើម​អ្វីដែលគេហៅថា ការបង្ក្រាប​ដោយសាហាវ ប្រឆាំងនឹង​បាតុករ៕


  You May Like

  No records found for this widget:10040