မေျပာင္းလဲေသးေသာ ျမန္မာ့ပညာေရးi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 29, 2013 4:41 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ ေပၚလာေပမဲ့ အေျခခံပညာနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ ဆရာမ မလံုေလာက္တဲ့အျပင္ သင္ၾကားေရး စနစ္ေတြလည္း တုိးတက္မႈမရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသႀကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  မေျပာင္းလဲေသးေသာ ျမန္မာ့ပညာေရး

  Published November 29, 2013

  ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတခ်ဳိ႕ ေပၚလာေပမဲ့ အေျခခံပညာနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားေပးေနတဲ့ အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာ ဆရာမ မလံုေလာက္တဲ့အျပင္ သင္ၾကားေရး စနစ္ေတြလည္း တုိးတက္မႈမရွိတဲ့ အေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသႀကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။