မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာi
|| 0:00:00
...  
 
X
December 02, 2013 6:01 PM
အဂါၤေန႔တုိင္း ထုတ္လႊင့္ေနၾက မေၾကးမႈံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို တင္ျပပါ႕မယ္။

မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

Published December 03, 2013

အဂါၤေန႔တုိင္း ထုတ္လႊင့္ေနၾက မေၾကးမႈံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို တင္ျပပါ႕မယ္။