မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 02, 2013 6:01 PM
  အဂါၤေန႔တုိင္း ထုတ္လႊင့္ေနၾက မေၾကးမႈံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို တင္ျပပါ႕မယ္။

  မေၾကးမံုရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ

  Published December 03, 2013

  အဂါၤေန႔တုိင္း ထုတ္လႊင့္ေနၾက မေၾကးမႈံရဲ႕ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္ကို တင္ျပပါ႕မယ္။