အိႏၵိယ AIDS နဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 04, 2013 9:16 PM
  အႏိၵယႏုိင္ငံဟာ AIDS ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာေနတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း လိင္တူခ်င္းစုံမက္သူေတြကို ေရာဂါသည္ေဆာင္လာသူေတြအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈေတြ ရွိေနၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ မခင္ျဖဴေထြးက ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။

  အိႏၵိယ AIDS နဲ႔ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

  Published December 05, 2013

  အႏိၵယႏုိင္ငံဟာ AIDS ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းေတြ သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာေနတဲ့ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း လိင္တူခ်င္းစုံမက္သူေတြကို ေရာဂါသည္ေဆာင္လာသူေတြအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈေတြ ရွိေနၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ မခင္ျဖဴေထြးက ေျပာျပပါလိမ့္မယ္။