၀ါး ဂီတ သံစုံ၀ိုင္းi
X
December 19, 2013 3:12 PM
အိႏၵိယႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတခုျဖစ္တဲ့ Kerala လူမ်ဳိးစုေတြ ႐ိုးရာအရ ၀ါးနဲ႔ တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အိႏၵိယ အႏုပညာရွင္ေတြ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ကုိပန္းသီးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

၀ါး ဂီတ သံစုံ၀ိုင္း

Published December 19, 2013

အိႏၵိယႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုတခုျဖစ္တဲ့ Kerala လူမ်ဳိးစုေတြ ႐ိုးရာအရ ၀ါးနဲ႔ တီးမႈတ္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔ အိႏၵိယ အႏုပညာရွင္ေတြ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္။ အျပည့္အစုံကိုေတာ့ ကုိပန္းသီးက တင္ျပပါလိမ့္မယ္။