တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
X
December 19, 2013 8:28 PM
တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Raining Cats and Dogs ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ အသုံးအႏႈန္းကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

Published December 20, 2013

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Raining Cats and Dogs ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ အသုံးအႏႈန္းကို ရွင္းျပထားပါတယ္။