တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
X
December 19, 2013
တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Raining Cats and Dogs ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ အသုံးအႏႈန္းကို ရွင္းျပထားပါတယ္။

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

Published December 20, 2013

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္မွာ Raining Cats and Dogs ဆိုတဲ့ အေမရိကန္ အသုံးအႏႈန္းကို ရွင္းျပထားပါတယ္။