အိႏၵိယ ပိုလီယုိတိုက္ဖ်က္ေရးi
  X
  January 22, 2014 7:57 PM
  အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာပိုလီယိုအေၾကာေသေရာဂါ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ကစလို႔ ေနာက္ထပ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိေတာ့တာဟာ ေဒသတခုလံုး ပိုလီယိုေရာဂါ ကင္းရွင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Steve Baragona ရဲ႕သတင္းေပးပို႕ခ်က္ကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ျပေပးပါမယ္။

  အိႏၵိယ ပိုလီယုိတိုက္ဖ်က္ေရး

  Published January 23, 2014

  အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာပိုလီယိုအေၾကာေသေရာဂါ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ခဲ့တဲ့လြန္ခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္ကစလို႔ ေနာက္ထပ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ မရွိေတာ့တာဟာ ေဒသတခုလံုး ပိုလီယိုေရာဂါ ကင္းရွင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္မႈေတြ အတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Steve Baragona ရဲ႕သတင္းေပးပို႕ခ်က္ကို မခင္ျဖဴေထြးက တင္ျပေပးပါမယ္။