၆၂ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္းi
X
January 23, 2014 9:37 PM
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းေတြကို AAPP ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းနဲ႔ FFPS ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႔ကပူးတဲြၿပီးစတင္ေကာက္ခံေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔က တာ၀န္ရိွသူတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးရဲေအာင္ကို VOA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

၆၂ ေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားစာရင္း

Published January 24, 2014

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စာရင္းေတြကို AAPP ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းနဲ႔ FFPS ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အဖဲြ႔ကပူးတဲြၿပီးစတင္ေကာက္ခံေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖဲြ႔က တာ၀န္ရိွသူတဦးလည္းျဖစ္တဲ့ ဦးရဲေအာင္ကို VOA က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။