တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
X
January 23, 2014 9:47 PM
တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ The Ball is in Your Court ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

Published January 24, 2014

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ The Ball is in Your Court ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။