တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
  X
  January 23, 2014 9:47 PM
  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ The Ball is in Your Court ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

  Published January 24, 2014

  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ The Ball is in Your Court ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။