တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
X
January 23, 2014
တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ The Ball is in Your Court ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

Published January 24, 2014

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ The Ball is in Your Court ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။