စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈ၀န္းက်င္တုိးတက္မႈi
  X
  January 24, 2014 5:11 PM
  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမရွိေစဘဲနဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္ တိုးတက္ လာဖို႔ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ သာမက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုး ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက အႀကံျပဳေျပာဆိုေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

  စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈ၀န္းက်င္တုိးတက္မႈ

  Published January 24, 2014

  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမရွိေစဘဲနဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္ တိုးတက္ လာဖို႔ အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းေတြ သာမက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ အားလံုး ပူးေပါင္းေ ဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ပညာရွင္ေတြက အႀကံျပဳေျပာဆိုေနပါတယ္။ ျမစ္မခ သတင္းေအဂ်င္စီက မေမသၾကၤန္ဟိန္က တင္ျပပါလိမ့္မယ္။