ၾသစေၾတးလ်က အံ့ဖြယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္းi
  X
  January 28, 2014 4:47 PM
  ကမာၻတလႊား ခရီးသြား အစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က ၾသစေတးလွ်ႏုိ္င္ငံက ကမာၻ႔အံ႔ဖြယ္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။

  ၾသစေၾတးလ်က အံ့ဖြယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္း

  Published January 28, 2014

  ကမာၻတလႊား ခရီးသြား အစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က ၾသစေတးလွ်ႏုိ္င္ငံက ကမာၻ႔အံ႔ဖြယ္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။