ၾသစေၾတးလ်က အံ့ဖြယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္းi
X
January 28, 2014 4:47 PM
ကမာၻတလႊား ခရီးသြား အစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က ၾသစေတးလွ်ႏုိ္င္ငံက ကမာၻ႔အံ႔ဖြယ္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။

ၾသစေၾတးလ်က အံ့ဖြယ္ သႏၲာေက်ာက္တန္း

Published January 28, 2014

ကမာၻတလႊား ခရီးသြား အစီအစဥ္မွာ မစုျမတ္မြန္က ၾသစေတးလွ်ႏုိ္င္ငံက ကမာၻ႔အံ႔ဖြယ္ သႏၱာေက်ာက္တန္းႀကီးေတြဆီ ေခၚသြားပါလိမ့္မယ္။