ျမန္မာ့ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္i
X
January 29, 2014 9:14 PM
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ပညာေရးပိုင္းမွာေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အားနည္းေနတုန္းပဲလို႔ NNER ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္ ေျပာခြင့္ရသူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေ၀ဖန္ပါတယ္။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကို ကိုသားညြန္႔ဦးက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာပါ။

ျမန္မာ့ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္

Published January 30, 2014

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ပညာေရးပိုင္းမွာေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အားနည္းေနတုန္းပဲလို႔ NNER ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္ ေျပာခြင့္ရသူ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေ၀ဖန္ပါတယ္။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကို ကိုသားညြန္႔ဦးက ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားတာပါ။