တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
  X
  January 30, 2014 10:24 PM
  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Make up your mind ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

  Published January 31, 2014

  တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Make up your mind ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။