တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာi
X
January 30, 2014 10:24 PM
တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Make up your mind ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာ

Published January 31, 2014

တမိနစ္ အဂၤလိပ္စာအစီအစဥ္မွာ Make up your mind ဆိုတဲ့ အသုံးအႏႈန္းအေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။