၂၀၁၄ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာi
  X
  May 01, 2014 12:30 PM
  ေခတ္မီတိုးတက္လာတဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာေပမဲ့ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မွာေတာ့ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၄ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္ထြန္းက စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။

  ၂၀၁၄ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာ

  Published May 01, 2014

  ေခတ္မီတိုးတက္လာတဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ျပန္ဖို႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚလာေပမဲ့ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္မွာေတာ့ ဆုတ္ယုတ္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၄ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း ဦးသန္းလြင္ထြန္းက စုစည္း တင္ျပထားပါတယ္။