တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာi
X
May 01, 2014 12:30 PM
ဒီတပတ္မွာ "Play it by Ear" ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာ

Published May 01, 2014

ဒီတပတ္မွာ "Play it by Ear" ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။