တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာi
  X
  May 01, 2014 12:30 PM
  ဒီတပတ္မွာ "Play it by Ear" ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

  တမိနစ္စာ အဂၤလိပ္စာ

  Published May 01, 2014

  ဒီတပတ္မွာ "Play it by Ear" ဆိုတဲ့ အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းကို ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။